Zamówienia publiczne

Nowe media a uczestnictwo młodych Polaków w kulturze
Biuletyn Informacji Publicznej

Nowe media a uczestnictwo młodych Polaków w kulturze

Młodzi i Media to projekt badawczy o roli nowych mediów w życiu młodych ludzi

Wykonanie materiałów promocyjnych Narodowego Centrum Kultury
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie materiałów promocyjnych Narodowego Centrum Kultury

Druk ksią­żek „Na­ro­dzi­ny klasy kre­atyw­nej”, „Kul­tu­ra: za­rzą­dza­nie, ani­ma­cja, mar­ke­ting”, oraz „Od prze­my­słów kul­tu­ry do kre­atyw­nej go­spo­dar­ki” po­sia­da­ją­cych nu­me­ry ISBN
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk ksią­żek „Na­ro­dzi­ny klasy kre­atyw­nej”, „Kul­tu­ra: za­rzą­dza­nie, ani­ma­cja, mar­ke­ting”, oraz „Od prze­my­słów kul­tu­ry do kre­atyw­nej go­spo­dar­ki” po­sia­da­ją­cych nu­me­ry ISBN

Druk książ­ki o ty­tu­le „Fedra, czyli o etyce uczuć w tra­ge­diach Eu­ry­pi­de­sa, Se­ne­ki i Ra­ci­ne’a” po­sia­da­ją­cej nr ISBN
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk książ­ki o ty­tu­le „Fedra, czyli o etyce uczuć w tra­ge­diach Eu­ry­pi­de­sa, Se­ne­ki i Ra­ci­ne’a” po­sia­da­ją­cej nr ISBN

druk Ter­mi­na­rza NCK 2011
Biuletyn Informacji Publicznej

druk Ter­mi­na­rza NCK 2011

Druk książ­ki „Eko­no­mia i kul­tu­ra” o nu­me­rze ISBN 978-​83-​61587-​36-​1
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk książ­ki „Eko­no­mia i kul­tu­ra” o nu­me­rze ISBN 978-​83-​61587-​36-​1

Pro­duk­cja płyt DVD pod ro­bo­czym ty­tu­łem „Etiu­dy fil­mo­we” wraz z etui o nu­me­rze ISBN: 978-​83-​61587-​40-​8 dla Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry
Biuletyn Informacji Publicznej

Pro­duk­cja płyt DVD pod ro­bo­czym ty­tu­łem „Etiu­dy fil­mo­we” wraz z etui o nu­me­rze ISBN: 978-​83-​61587-​40-​8 dla Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry

Druk książ­ki „Mistrz Ka­ra­basz i jego ucznio­wie” o nu­me­rze ISBN 978-​83-​61587-​40-​8 wraz z za­in­ser­to­wa­niem do książ­ki płyty DVD z „Etiu­da­mi fil­mo­wy­mi” i do­star­cze­nie ksią­żek wraz z wnie­sie­niem do miejsc wska­za­nych przez Za­m
Biuletyn Informacji Publicznej

Druk książ­ki „Mistrz Ka­ra­basz i jego ucznio­wie” o nu­me­rze ISBN 978-​83-​61587-​40-​8 wraz z za­in­ser­to­wa­niem do książ­ki płyty DVD z „Etiu­da­mi fil­mo­wy­mi” i do­star­cze­nie ksią­żek wraz z wnie­sie­niem do miejsc wska­za­nych przez Za­m

Pro­duk­cja płyt CD pod ro­bo­czym ty­tu­łem „Elek­trycz­ne Gi­ta­ry” wraz z etui oraz do­star­cze­niem płyt pod wska­za­ną lo­ka­li­za­cję.
Biuletyn Informacji Publicznej

Pro­duk­cja płyt CD pod ro­bo­czym ty­tu­łem „Elek­trycz­ne Gi­ta­ry” wraz z etui oraz do­star­cze­niem płyt pod wska­za­ną lo­ka­li­za­cję.

Zor­ga­ni­zo­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie cyklu szko­leń z za­kre­su two­rze­nia stra­te­gii roz­wo­ju domów kul­tu­ry dla be­ne­fi­cjen­tów Pro­gra­mu Dom Kul­tu­ry+ w ter­mi­nie paź­dzier­nik – gru­dzień 2010 rok.
Biuletyn Informacji Publicznej

Zor­ga­ni­zo­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie cyklu szko­leń z za­kre­su two­rze­nia stra­te­gii roz­wo­ju domów kul­tu­ry dla be­ne­fi­cjen­tów Pro­gra­mu Dom Kul­tu­ry+ w ter­mi­nie paź­dzier­nik – gru­dzień 2010 rok.

Wy­ko­na­nie ga­dże­tów re­kla­mo­wych kam­pa­nii „Kul­tu­ra się liczy”
Biuletyn Informacji Publicznej

Wy­ko­na­nie ga­dże­tów re­kla­mo­wych kam­pa­nii „Kul­tu­ra się liczy”

Wy­ko­na­nie dru­ków pro­mo­cyj­nych Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry
Biuletyn Informacji Publicznej

Wy­ko­na­nie dru­ków pro­mo­cyj­nych Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry