Zapewnienie zakwaterowania dla uczestników Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Gaude Polonia”

18.12.2017
6 minut

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:  Pani Iwona Grodzka, tel. 22 350 95 48, igrodzka@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka, tel. 22  2 100 123, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: zamówienia: zapewnienie zakwaterowania dla uczestników Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, „Gaude Polonia”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.25.00.00-7 – usługi w zakresie krótkoterminowego wynajmu umeblowanych miejsc noclegowych; 55.10.00.00  – usługi hotelarskie

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

 Część I: od dnia 01.02.2018 r. do dnia 28.02.2018 r.

Części II – VIII: od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.07.2018 r.

 

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu,
  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zrealizowanie
    w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na krótkoterminowym wynajmie umeblowanych miejsc noclegowych o wartości co najmniej:

- 50 000 zł brutto każda dla części I;

- 10 000 zł brutto każda dla części II –IV;

-  3 000 zł brutto każda dla części V – VIII.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ),
  3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ) składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3 SIWZ.
  4. wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającym ich należyte wykonanie, składany na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania usług realizowanych na rzecz Narodowego Centrum Kultury,

 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

 

Kryteria oceny ofert dla części I:

 

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba

pkt

 

C.

Cena zakupu jednego miejsca noclegowego (1 os. / 1 doba)

 

60

T.

Termin płatności za zrealizowaną usługę (nie mniej niż 7 i nie więcej niż 14 dni kalendarzowych)

40

Razem

100

 

 

 

Kryteria oceny dla części II – VIII

 

Oznaczenie

kryterium

Kryterium

Liczba

pkt

C.

Cena zakupu jednego miejsca

noclegowego (1 os. / 1 miesiąc)

60

T.

Termin płatności za zrealizowaną usługę

(nie mniej niż 7 i nie więcej niż 14 dni kalendarzowych)

40

Razem

100

 

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 27.12.2017 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

 

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.nck.pl/przetargi/

 

Data wywieszenia: 18.12.2017 r.

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW