Wykonanie materiałów promocyjnych Narodowego Centrum Kultury

Data publikacji: 02.12.2010
11 minut

Ogłoszenie o przetargu


Ogło­sze­nie o prze­tar­gu nie­ogra­ni­czo­nym
po­ni­żej progu okre­ślo­ne­go w art. 11 ust. 8
usta­wy z dnia 29 stycz­nia 2004 roku – prawo za­mó­wień pu­blicz­nych
(tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759)

Za­ma­wia­ją­cy:
Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry
Adres: ul. Se­na­tor­ska 12, 00-​082 War­sza­wa, fax. 022 2 100 101
Na­zwi­ska osób upo­waż­nio­nych do kon­tak­tów:
Agniesz­ka Ma­zur-​Ol­czak, Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry, ul. Se­na­tor­ska 12, War­sza­wa, tel. 22 210 01 140, fax 22 2 100 101, amazur@​nck.​pl, godz. 9.00 - 16.00; w spra­wach for­mal­nych: Do­ro­ta Wy­soc­ka, Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry, ul. Se­na­tor­ska 12, War­sza­wa, tel. 22 2 100 120, fax 22 2 100 101, dwysocka@​nck.​pl, godz. 9.00 - 16.00
Tryb udzie­le­nia za­mó­wie­nia: prze­targ nie­ogra­ni­czo­ny
Opis przed­mio­tu za­mó­wie­nia: ma­te­ria­ły pro­mo­cyj­ne Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry
Wspól­ny Słow­nik Za­mó­wień (CPV): 22462000-​6 ma­te­ria­ły re­kla­mo­we
Za­ma­wia­ją­cy nie do­pusz­cza skła­da­nia ofert czę­ścio­wych.
Za­ma­wia­ją­cy nie do­pusz­cza zło­że­nia ofer­ty wa­rian­to­wej.
Za­ma­wia­ją­cy nie do­pusz­cza skła­da­nia ofert rów­no­waż­nych.
Za­ma­wia­ją­cy nie za­mie­rza za­wrzeć umowy ra­mo­wej.
Za­ma­wia­ją­cy nie za­mie­rza do­ko­ny­wać wy­bo­ru ofer­ty naj­ko­rzyst­niej­szej z za­sto­so­wa­niem au­kcji elek­tro­nicz­nej.
W po­stę­po­wa­niu nie bę­dzie żą­da­ne wa­dium.
Czas trwa­nia za­mó­wie­nia lub ter­min wy­ko­na­nia: 29.12.2010 r.
Wy­ma­ga­nia od Wy­ko­naw­ców: O za­mó­wie­nie mogą ubie­gać się Wy­ko­naw­cy, któ­rzy speł­nia­ją wa­run­ki do­ty­czą­ce:
a.po­sia­da­nia upraw­nień do wy­ko­ny­wa­nia okre­ślo­nej dzia­łal­no­ści lub czyn­no­ści, je­że­li prze­pi­sy prawa na­kła­da­ją obo­wią­zek ich po­sia­da­nia;
b.po­sia­da­nia wie­dzy i do­świad­cze­nia;
c.dys­po­no­wa­nia od­po­wied­nim po­ten­cja­łem tech­nicz­nym oraz oso­ba­mi zdol­ny­mi do wy­ko­na­nia za­mó­wie­nia;
d.sy­tu­acji eko­no­micz­nej i fi­nan­so­wej.
e.nie pod­le­ga­nia wy­klu­cze­niu z po­stę­po­wa­nia na pod­sta­wie art. 24 ust. 1 usta­wy pzp
Opis spo­so­bu do­ko­na­nia oceny speł­nia­nia wa­run­ków udzia­łu w po­stę­po­wa­niu
Ocena speł­nia­nia wa­run­ków udzia­łu w po­stę­po­wa­niu zo­sta­nie do­ko­na­na na pod­sta­wie do­ku­men­tów zło­żo­nych przez Wy­ko­naw­cę oraz Oświad­cze­nia sta­no­wią­ce­go za­łącz­nik nr 2 do Spe­cy­fi­ka­cji Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia. Ocena speł­nia­nia wa­run­ków udzia­łu w po­stę­po­wa­niu zo­sta­nie do­ko­na­na me­to­dą 1-0: speł­nia – nie speł­nia.

Kry­te­ria oceny ofert:
1.Cena brut­to z po­dat­kiem VAT na wy­ko­na­nie ma­te­ria­łów pro­mo­cyj­nych Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry
100%

Ter­min skła­da­nia ofert:
10.12.2010 r. do go­dzi­ny 12.00 w Na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry, ul. Se­na­tor­ska 12, 00–082 War­sza­wa, w re­cep­cji.
Ter­min zwią­za­nia z ofer­tą:
30 dni li­cząc od upły­wu ter­mi­nu skła­da­nia ofert.
Okre­śle­nie spo­so­bu uzy­ska­nia spe­cy­fi­ka­cji istot­nych wa­run­ków za­mó­wie­nia oraz adres stro­ny in­ter­ne­to­wej, na któ­rej zo­sta­ła za­miesz­czo­na Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia:
Spe­cy­fi­ka­cja istot­nych wa­run­ków za­mó­wie­nia jest do­stęp­na w sie­dzi­bie Za­ma­wia­ją­ce­go w Na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry
Spe­cy­fi­ka­cja Istot­nych Wa­run­ków Za­mó­wie­nia zo­sta­ła za­miesz­czo­na na stro­nie in­ter­ne­to­wej Za­ma­wia­ją­ce­go www.nck.pl
Data wy­wie­sze­nia: 02.12.2010 r.

Ka­ta­rzy­na Ma­zur­kie­wicz
Za­stęp­ca Dy­rek­to­ra
Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry