Wykonanie ewaluacji drugiej edycji Programu Narodowego Centrum Kultury - Bardzo Młoda Kultura oraz działań komplementarnych wobec badania

Data publikacji: 05.04.2019
Autor: awoznicka
10 minut

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:  Pani Agnieszka Bąk, tel. 22 21 00 153, e-mail: abak@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, e-mail: przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka, tel. 22  21 00 123, e-mail: przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie ewaluacji drugiej edycji Programu Narodowego Centrum Kultury - Bardzo Młoda Kultura oraz działań komplementarnych wobec badania

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73110000-6 Usługi badawcze

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 31 października 2019 r.

                              

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: należyte wykonanie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 4 usług tj.:

2.1.1. dwóch usług badawczych z zakresu badań dotyczących sektora kultury lub edukacji (w tym badań ewaluacyjnych), zakończonych opracowaniem raportu/raportów o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto każda,

2.1.2. dwóch usług o charakterze doradczym lub szkoleniowym z zakresu prowadzenia badań bądź budowania strategii skierowane do podmiotów działających na poziomie regionalnym lub lokalnym,

2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: dysponuje zespołem co najmniej trzech osób, w skład którego będą wchodzić:

2.2.1. kierownik/koordynator projektu, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pełnił rolę kierownika lub koordynatora w przynajmniej trzech zakończonych projektach o charakterze badawczym,

2.2.2. min. 1 osoba, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w realizacji min. 3 badań lub ewaluacji lub analiz w zakresie kultury lub edukacji oraz jest autorem lub współautorem raportu z badań lub ewaluacji lub analiz w zakresie kultury lub edukacji,

2.2.3. min. 1 osoba, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w realizacji min. 2 ewaluacji ex-ante oraz jest autorem lub współautorem raportu z badań z tych ewaluacji,

2.2.4. min. 1 osoba, która w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczyła w realizacji min. 2 projektach o charakterze doradczym lub szkoleniowym z zakresu prowadzenia badań bądź budowania strategii skierowanych do podmiotów działających na poziomie regionalnym lub lokalnym,

2.2.5. funkcję kierownika/koordynatora zlecenia można łączyć z funkcją członka zespołu badawczego, ale zespół nie może liczyć mniej niż trzy osoby.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
 2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ),
 3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ) składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3 SIWZ,
 4. wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ), o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.1 SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającym ich należyte wykonanie.
 5. wykaz osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2 SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ).

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, stanowiących załączniki oferty, oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez Wykonawcę. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Opis kryterium

Liczba punktów

C

Cena

35

M

Sposób realizacji zamówienia (merytoryka)

50

M1

Ogólna koncepcja realizacji zamówienia:

 • komplementarność i spójność sposobów realizacji poszczególnych elementów zamówienia (7 pkt.),
 • uwzględnienie dotychczasowych wyników uzyskanych w ramach realizacji pierwszej edycji Programu (3 pkt.).

10

M2

Założenia dotyczące realizacji ewaluacja ex-ante:

 • adekwatność i spójność założeń do przedmiotu i celu ewaluacji (5 pkt.),
 • ocena poprawności powiązania kryteriów ewaluacyjnych, zagadnień badawczych i narzędzi badawczych (3 pkt.)
 • uwzględnienie aktualnych trendów w badaniach ewaluacyjnych w Polsce i na świecie (2 pkt.).

10

M3

Założenia dotyczące opracowania systemu diagnoz, monitoringu i ewaluacji:

 • adekwatność i spójność przyjętych założeń (5 pkt.),
 • uwzględnienie specyfiki wdrażania Programu (5 pkt.).

10

M4

Założenia dotyczące zindywidualizowanego wsparcia dla operatorów:

 • kompletność i spójność wymagań, które muszą spełniać eksperci (5 pkt.),
 • komplementarność, spójność i efektywność zaproponowanych formy wsparcia operatorów (5 pkt.),
 • skuteczność i efektywność sposobu doboru ekspertów (3 pkt.),
 • skuteczność i efektywność sposobu monitorowania pracy ekspertów (2 pkt.)

15

M5

Wstępna propozycja dotycząca założeń dla bazy wiedzy (5 pkt.).

5

Z

Organizacja realizacji zamówienia (zarządzanie)

15

Z1

Identyfikacja obszarów ryzyka:

 • ocena adekwatności zidentyfikowanych potencjalnych obszarów ryzyka związanych z realizacją zlecenia (2 pkt.),
 • ocena skuteczności zaproponowanych sposobów neutralizacji obszarów ryzyka (3 pkt.).

5

Z2

Opis zarządzania realizacją zamówienia uwzględniający aspekty merytoryczne i organizacyjne:

 • jasność i czytelność struktury zarządzania (5 pkt.),
 • ukierunkowanie zarządzania na jakość rezultatów (5 pkt.)

10

Suma

100

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 15.04.2019 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

 1. w siedzibie Zamawiającego,
 2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

Data wywieszenia: 05.04.2019 r.

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW