Udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wsp

08.12.2017
Autor: akazimierczak
9 minut

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pan Michał Rydzewski, tel. 22 21 00 156, e-mail: mrydzewski@nck.pl oraz Pani Annę Pasznik, tel. 22 21 00 130, e-mail apasznik@nck.pl; w sprawach formalnych Pani Dorota Wysocka, tel. 22 21 00 120, przetargi@nck.pl oraz Pani Anna Kazimierczak tel. 22 21 00 124 przetargi@nck.pl – w godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 11 grudnia 2018 r.

 

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu,
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: wykonanie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – co najmniej 1 usługi doradczej i 1 usługi szkoleniowej z zakresu: integracji lub budowania zespołu, zarządzania kulturą lub zarządzania projektem (w tym przeprowadzenie diagnozy społecznej lub ewaluacji projektu), komunikacji lub promocji w kulturze, metodologii prowadzenia szkoleń lub kształcenia umiejętności trenerskich, na kwotę co najmniej 200 000,00 zł brutto każda,
  2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: dysponowanie:
   1. co najmniej 2 koordynatorami posiadającymi:
    1. minimum 3-letnie doświadczenie w koordynacji projektów społecznych lub kulturalnych zarówno we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi,
    2. wykształcenie na poziomie wyższym magisterskim;
   2. oraz co najmniej 2 maksymalnie 4 trenerami posiadającymi:
    1. minimum 3-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń zgodnie tematycznie z § 3 ust. I pkt. 2. ppkt. 2.2. SIWZ
    2. wykształcenie na poziomie wyższym magisterskim.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
 2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ),
 3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ)
 4. wykaz usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.1 SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie
 5. wykaz osób, o których mowa w w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2 SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ)

 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

 

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba punktów

C.

 1. Cena za realizację całości usługi

0-30

K.

 1. Ocena koncepcji programowej realizacji zamówienia, w tym:

0-60

 

 1. Opis sposobu przeprowadzenia naboru animatorów zawierający niezbędne elementy opisane w §3 ust. części I.1. SIWZ, wraz z koncepcją dotarcia do potencjalnych kandydatów zawierający:
 • przedstawienie sposobu rekrutacji (0-2 pkt)
 • przedstawienie sposobu weryfikacji (0-2 pkt)
 • przedstawienie sposobu wyłonienia kandydatów (0-2 pkt)
 • określenie grupy docelowej (0-2 pkt)
 • koncepcję dotarcia do potencjalnych kandydatów (0-2 pkt)

0-10

 1. Zakres i metodologia spotkań wprowadzających dla animatorów i przedstawicieli beneficjentów

0-35

 

 1. Ocena programu spotkań wprowadzających pod kątem jego spójności z zadaniami, które realizować będą animatorzy i beneficjenci programu, zgodnie z regulaminem DK+ Inicjatywy lokalne 2018 (0-30 pkt):
 • użyteczność wiedzy, którą uczestnik nabędzie podczas spotkania (0-5 pkt)
 • aktywne metody moderowania spotkania (0-5 pkt)
 • różnorodność metod prowadzenia spotkania (np. warsztaty, wykłady, konwersatoria) (0-5 pkt)
 • kompletność i profesjonalizm materiałów na spotkania, uwzględniających aktualną wiedzę w danej dziedzinie (0-5 pkt)
 • wykorzystanie najnowszych metod szkoleniowych (0-5 pkt)
 • uwzględnienie w programie spotkań tematów wynikających bezpośrednio z regulaminu programu (0-5)

 

 1. Ocena zaproponowanej ankiety ewaluacyjnej, zawierającej ocenę materiałów, trenera, zakresu tematycznego, organizacji spotkań (0-5 pkt)

 

 1. Plan (zawierający opis i harmonogram) realizacji organizacji i opieki nad pracą animatorów z 50 beneficjentami programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2018 oraz wykorzystanie i jakość zastosowanych narzędzi (platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, wykorzystanie narzędzi internetowych itp.):
 • plan (zawierający opis i harmonogram) realizacji organizacji i opieki, w tym spójność planu z zapisami regulaminu programu (0-10)
 • platforma wymiany wiedzy i doświadczeń (0-3 pkt)
 • wykorzystanie narzędzi internetowych (0-2 pkt)

0-15

D.

 1. Ocena zaproponowanych dodatkowych działań sieciujących

0-10

RAZEM

do 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 18.12.2017 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

 1. w siedzibie Zamawiającego,
 2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.nck.pl/przetargi/

 

Data wywieszenia: 08.12.2017 r.

 

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW