Udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wsp

05.12.2016
9 minut

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Anna Pasznik; tel.: 22 21 00 130, apasznik@nck.pl, pon. - pt., godz. 10:00 – 15:00, w sprawach formalnych Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00, oraz Pani Anna Kazimierczak, tel. 22 2 100 124, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

Opis przedmiotu zamówienia: udzielenie wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 w zakresie merytorycznej i organizacyjnej realizacji zadania polegającego na przeprowadzeniu diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców oraz wspieraniu oddolnych inicjatyw kulturotwórczych dla Narodowego Centrum Kultury

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72224000-1 Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 11.12.2017 r.

 

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu,
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 3. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: wykonanie – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – co najmniej 1 usługi doradczej i 1 usługi szkoleniowej z zakresu: integracji i/lub budowania zespołu, zarządzania kulturą i/lub zarządzania projektem (w tym przeprowadzenie diagnozy społecznej oraz ewaluacji projektu), komunikacji i/lub promocji w kulturze, metodologii prowadzenia szkoleń i/lub kształcenia umiejętności trenerskich na kwotę co najmniej 200 000,00 zł brutto każda,
 4. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: dysponowanie:
  1. co najmniej 2 koordynatorami posiadającymi:
   1. minimum 3-letnie doświadczenie w koordynacji projektów społecznych lub kulturalnych zarówno we współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, jak i organizacjami pozarządowymi,
   2. wykształcenie na poziomie wyższym magisterskim;
  2. oraz co najmniej 2 maksymalnie 4 trenerami posiadającymi:
   1. minimum 3-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń zgodnie tematycznie z § 3 ust. I pkt. 2. ppkt. 2.2.
   2. wykształcenie na poziomie wyższym magisterskim.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
 2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ),
 3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ)
 4. wykaz usług, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.1 SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie,
 5. wykaz osób, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2 SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ).

 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty oraz stosownie do art. 26 ust. 2 upzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

 

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba punktów

C.

 1. Cena za realizację całości usługi

0-30

K.

 1. Ocena koncepcji programowej realizacji zamówienia, w tym:

0-65

 

 1. Opis sposobu przeprowadzenia naboru animatorów zawierający niezbędne elementy opisane w §3 ust. części I.1. SIWZ, wraz z koncepcją dotarcia do potencjalnych kandydatów zawierający:
 • przedstawienie sposobu rekrutacji (0-2 pkt)
 • przedstawienie sposobu weryfikacji (0-2 pkt)
 • przedstawienie sposobu wyłonienia kandydatów (0-2 pkt)
 • określenie grupy docelowej (0-2 pkt)
 • koncepcję dotarcia do potencjalnych kandydatów (0-2 pkt)

0-10

 1. Zakres i metodologia spotkań wprowadzających dla animatorów i przedstawicieli beneficjentów

0-40

 

 1. Ocena programu spotkań wprowadzających pod kątem jego spójności z zadaniami, które realizować będą animatorzy i beneficjenci programu, zgodnie z regulaminem DK+ Inicjatywy lokalne 2017 (0-35 pkt):
 • użyteczność wiedzy nabytej podczas spotkania (0-5 pkt)
 • aktywne metody moderowania spotkania (0-5 pkt)
 • harmonogram spotkań (0-5 pkt)
 • różnorodność metod prowadzenia spotkania (np. warsztaty, wykłady, konwersatoria) (0-5 pkt)
 • kompletność i profesjonalizm materiałów na spotkania, uwzględniających aktualną wiedzę w danej dziedzinie (0-5 pkt)
 • wykorzystanie najnowszych metod szkoleniowych (0-5 pkt)
 • uwzględnienie w programie spotkań tematów wynikających bezpośrednio z regulaminu programu (0-5)

 

 1. Ocena zaproponowanej ankiety ewaluacyjnej, zawierającej ocenę materiałów, trenera, zakresu tematycznego, organizacji spotkań (0-5 pkt)

 

 1. Plan (zawierający opis i harmonogram) realizacji organizacji i opieki nad pracą animatorów z 50 beneficjentami programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 oraz wykorzystanie i jakość zastosowanych narzędzi (platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, wykorzystanie narzędzi internetowych itp.):
 2. plan (zawierający opis i harmonogram) realizacji organizacji i opieki, w tym spójność planu z zapisami regulaminu programu (0-10)
 • platforma wymiany wiedzy i doświadczeń (0-3 pkt)
 • wykorzystanie narzędzi internetowych (0-2 pkt)

0-15

D.

 1. Ocena zaproponowanych dodatkowych działań sieciujących

0-5

RAZEM

do 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 13.12.2016 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

 

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

 1. w siedzibie Zamawiającego,
 2. została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.nck.pl/przetargi/

 

Data wywieszenia: 05.12.2016

 

Eliza Dzwonkiewicz

p.o. Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury