Świadczenie usługi hotelowej, cateringowej i wynajmu sal konferencyjnych na rzecz organizacji przez Zamawiającego spotkania dla Beneficjentów Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne

Data publikacji: 07.08.2018
Autor: atobiasz
5 minut

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:  Anna Pasznik, tel. 22 21 00 130, apasznik@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Panią Agnieszkę Tobiasz, tel. 22  2 100 154, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usługi hotelowej, cateringowej i wynajmu sal konferencyjnych na rzecz organizacji przez Zamawiającego spotkania dla Beneficjentów Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55000000-1 Usługi hotelarskie

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 04-05 października 2018 roku.

 

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu,
  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sal konferencyjnych o wartości minimum 60 000 zł brutto. Zamawiający wymaga, aby poszczególne elementy przedmiotu zamówienia realizowane były łącznie tj. w ramach jednej umowy/ jednego zamówienia.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ),
  3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ), składane w terminie wskazanym w § 2 pkt. 3 SIWZ,
  4. wykaz usług, o których mowa w § 2 ust 1 pkt 1.2. (załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

 

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

(waga kryterium)

C.

Cena za realizację całości zamówienia

60

O.

Odległość miejsca realizacji spotkania od Dworca Centralnego w Warszawie

30

S.

Standard zakwaterowania

10

Razem

100

 

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 16.08.2018 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

 

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

Data wywieszenia: 07.08.2018 r.

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

Marzena Strąk