Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze, kolejowe oraz rezerwacji miejsc hotelowych na potrzeby III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie

Data publikacji: 29.07.2020
Autor: awoźnicka
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Sylwia Błażej, tel. 22 21 00 183, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka, tel. 22 21 00 123, godz. 09:00 – 15:00

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://nck.eb2b.com.pl pod nazwą postępowania: świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze, kolejowe oraz rezerwacji miejsc hotelowych na potrzeby III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze, kolejowe oraz rezerwacji miejsc hotelowych na potrzeby III Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55100000-1 usługi hotelarskie, 63500000-4 usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystyczne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

Przedmiot zamówienia powinien zostać zrealizowany do 31.12.2020 r.

Wymagania od Wykonawców:

o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ).
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2 SIWZ.

Kryteria oceny ofert:

Lp.

Kryterium

Znaczenie

1.

Cena opłat transakcyjnych (Ct) będąca sumą ceny za opłatę transakcyjną za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego [1] (Ctk), ceny za opłatę transakcyjną za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego  [2] (Ctz), ceny za opłatę transakcyjną za rezerwację i zakup jednego miejsca hotelowego na terenie Polski [3] (Chp), ceny za opłatę transakcyjną za rezerwację i zakup jednego miejsca hotelowego za granicą Polski [4] (Chz),  ceny za opłatę transakcyjną za rezerwację i zakup jednego biletu kolejowego krajowego  [5] (Ckk),  ceny za opłatę transakcyjną za rezerwację i zakup jednego biletu kolejowego zagranicznego [6] (Ckz),

60

2.

Wysokość upustu określonego w % od ceny jednego miejsca hotelowego, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży miejsca hotelowego na terenie Polski wraz ze śniadaniem (Uh)

40

RAZEM

100

Termin i miejsce składania ofert:

do godziny 10:00 w dniu 06.08.2020 r. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem http://nck.eb2b.com.pl

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania opisu przedmiotu zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne
  3. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: http://nck.eb2b.com.pl

 

Dyrektor
Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz

Data wywieszenia: 29.07.2020 r.