Świadczenie usług cateringowych na potrzeby uroczystej Gali wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Data publikacji: 10.05.2019
Autor: awoznicka
34 minut

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Marcelina Bogdanowicz, tel. 22 2 100 161, mbogdanowicz@nck.pl, 09:00-15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00–15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka, tel. 22 2 100 123, przetargi@nck.pl, godz. 09:00–15:00.

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług cateringowych na potrzeby uroczystej Gali wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Termin wykonania:

12.06.2019 r.

 

I. Opis sposobu przygotowywania oferty

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do ogłoszenia dla Wykonawców i zgodnie z wymaganiami niniejszego Ogłoszenia oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcjum), pod warunkiem, że Wykonawcy spełnią następujące wymagania:

4.1.  oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. II. pkt. 2.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa w ust. II. ppkt. 2.2 tj. wykaz zrealizowanych usług, wykonawcy występujący wspólnie składają w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4.2. Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z ofertą należy przedstawić stosowne pełnomocnictwo przewidujące ich sposób współdziałania oraz zakres odpowiedzialności.

5. Oferta oraz dokumenty określone w ust. II pkt. 2.1 - 2.2 Ogłoszenia winny być trwale ze sobą spięte.

6. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do Ogłoszenia i Istotnych Postanowień Umowy, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do ich treści.

7. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.

8. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być zaparafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

9. Strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej liczbie stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.

10. Ofertę należy złożyć w formie oryginału. Pozostałe dokumenty z wyłączeniem pełnomocnictwa do złożenia oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

11. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do jej podpisania w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.

12. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy wraz z numerami telefonów kontaktowych oraz zaadresowane na następujący adres Zamawiającego:

Narodowe Centrum Kultury

ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

oraz opisane:

„Oferta na świadczenie usług cateringowych na potrzeby uroczystej Gali wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nie otwierać przed godz. 10:30 dnia 20.05.2019 r.”

13. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA.

14. Niespełnienie wymagań określonych w pkt 4, 7, 8 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z nie zachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

15. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. Wykonawcy w dniu złożenia ofert obowiązani są zaprezentować próbkę dania wg poniższych wytycznych:

16.1. Wykonawca dostarczy 3 porcje próbki dania: beza pavlova z owocami sezonowymi (waga: min. 50 gr każda z porcji),

16.2. trzy porcje próbki dania zostaną podane na osobnych talerzykach wraz ze sztućcami dla każdego z trzech członków komisji ds. rozstrzygania postępowania na zamówienie społeczne,

16.3. Wykonawcy są odpowiedzialni za samodzielne przygotowanie próbki dania z użyciem zastawy i innych elementów np. serwetek nie sugerujących nazwy Wykonawcy,

16.4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów prezentacji próbki dania,

16.5. prezentacja próbki dania zostanie sfotografowana w celach dokumentacyjnych,

16.6. szczegóły dot. prezentowania próbki dania i jego oceny opisane są w pkt 5 i 6 Ogłoszenia.

17. Kompletna oferta powinna zawierać:

17.1.  prawidłowo wypełniony formularz oferty (załącznik nr 2 do Ogłoszenia),

17.2.  pełnomocnictwo (o ile zostało udzielone),

17.3. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do   Ogłoszenia),

17.4. wykaz usług, o których mowa w ust. II ust I ppkt. 1.1 powyżej (załącznik nr 5 do Ogłoszenia) wraz  dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

17.5. próbka dania – 3 porcje każda o wadze min. 50 gr (szczegóły opisane w ust 1 pkt 16 Ogłoszenia).

II. Warunki, jakie muszą spełniać Wykonawcy oraz wymagane dokumenty

1. Warunki wymagane od Wykonawców.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie co najmniej 3 usług cateringowych o wartości min. 30 000,00 zł brutto każda. Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące dokumenty:

2.1. podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do Ogłoszenia),

2.2. wykaz usług, o których mowa w ust. II ust I ppkt. 1.1 powyżej (załącznik nr 5 do Ogłoszenia) wraz dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie zamówienia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

III. Kryteria i sposób oceny ofert:

Oznaczenie Kryterium

Opis kryterium

Liczba punktów

C.

Cena za realizację usługi (za jedną osobę)

50

D.

Doświadczenie Wykonawcy

25

P.

Prezentacja próbki dania, w tym:

25

P1.

smak próbki dania 

15

P2.

zapach próbki dania

5

P3.

estetyka próbki dania

5

Suma

100

1. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

2. Kryterium (C): Cena za realizację usługi. Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 50 pkt.

2.1. Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.2. Podczas oceny ofert w tym kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najniższą ceną ofertową uzyska maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium Cmin = 50 pkt. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Cmin : Cb) × 50 pkt, gdzie: Cmin - cena oferty minimalnej, Cb - cena oferty badanej.

2.3. Cena musi obejmować wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia.

2.4. Cena musi być wyższa niż 0 i musi być podana w polskich złotych, cyfrowo oraz określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Kryterium (D): Doświadczenie Wykonawcy. Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 25 pkt.

3.1. podczas oceny ofert ww. kryterium oceniane będą usługi spełniające wymogi opisane w ust. II pkt. 1 niniejszego Ogłoszenia,

3.2. podczas oceny ofert ww. kryterium oceny stosowany będzie następujący sposób obliczenia: oferta z najwyższą liczbą zrealizowanych usług spełniających wymogi, o których mowa w ust. II pkt. 1 niniejszego Ogłoszenia uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 25. Punkty pozostałych ofert zostaną przeliczone zgodnie z następującym wzorem: (Db : Dmax) × 25 pkt., gdzie: Dmax – oferta o najwyższej liczbie zrealizowanych usług, Db - liczba zrealizowanych usług oferty badanej.

4. Kryterium (P): Prezentacja próbki dania. Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 25 pkt.

4.1. podczas oceny próbki dania każdy z członków komisji ds. rozstrzygania postępowania na zamówienie społeczne przyzna punkty w kryteriach: smak próbki dania, zapach próbki dania, estetyka próbki dania; ostateczną liczbę punktów w każdym z wymienionych kryteriów komisja uzyska przez zsumowanie oceny punktowej wszystkich członków komisji i podzielenie jej przez liczbę członków komisji,

4.2. W Kryterium (P) Prezentacja próbki dania brane będą pod uwagę:

4.2.1. kryterium (P1) –  smak próbki dania – Wykonawca może otrzymać maksymalnie 15 pkt w tym kryterium.

4.2.2. kryterium (P2) – zapach próbki dania –  Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt w tym kryterium.

4.2.3. kryterium (P3) – estetyka próbki dania – Wykonawca może otrzymać maksymalnie 5 pkt w tym kryterium.

5. Ostateczna ocena (O) stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w obu ww. kryteriach, tj. O = C + D + P.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

7. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza oferty.

IV. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, o którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

V. Wskazanie miejsca, terminu i innych wytycznych dot. składania ofert

1. Oferty należy złożyć w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, na recepcji do godziny 10:00 w dniu 20.05.2019 r. pod rygorem nierozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

2. Zamawiający może przed terminem składania ofert przedłużyć termin ich składania z inicjatywy własnej lub przychylając się do wniosku podmiotu, który z przyczyn od siebie niezależnych nie jest w stanie złożyć oferty w terminie.

3. Prezentacja próbki dania:

3.1. Wykonawca dostarczy 3 porcje próbki dania do terminu składania ofert tj. godz. 10.00 w dn. 20.05.2019 r. w sali konferencyjnej Zamawiającego przy ul. Płockiej 13 w Warszawie (sala będzie dostępna dla Wykonawców od godz. 09:30 w dniu składania ofert).

3.2. Przed wejściem na salę każdy z Wykonawców otrzyma kopertę z numerem, do której włoży kartkę z zapisaną nazwą Wykonawcy i adresem, zaklei kopertę i po rozłożeniu próbek dania na kolejnym wolnym stoliku (każdy z Wykonawców powinien rozłożyć próbki na osobnym stoliku) pozostawi na nim kopertę.

4. Przyporządkowanie numerów do Wykonawców nie będzie znane członkom komisji w chwili oceny próbek dania.

5. Numeracja próbek jest niezależna od numeracji ofert.

VI. Wskazanie miejsca, terminu i innych wytycznych dot. otwarcia ofert

1. Oferty zostaną otwarte w Narodowym Centrum Kultury, Warszawa, ul. Płocka 13, o godzinie 10:30 w dniu 20.05.2019 r.

2. Komisja dokona degustacji próbki dania po czynności otwarcia ofert. Po degustacji Komisja otworzy koperty i przyporządkuje liczby kopert do Wykonawców.

3. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert oraz przy otworzeniu kopert z nazwami Wykonawców i przyporządkowaniu numerów próbek do nazw Wykonawców, które nastąpi po degustacji.

4. Degustacja nastąpi niezwłocznie po otworzeniu ofert i potrwa w zależności od liczby próbek, ale nie dłużej niż 30 minut.

5. Po otwarciu kopert Wykonawcy będą mogli zabrać wszystkie elementy jakich użyli do prezentacji próbek dania.

VII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert i zgłaszać na piśmie oświadczenia do protokołu.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy Wykonawców oraz ceny ofert.

4. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i Ogłoszeniem, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w Ogłoszeniu i w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do ogłoszenia) przez Komisję podczas niejawnego posiedzenia.

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne będzie unieważnienie postępowania.

6. Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

7. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

8. Zamawiający poprawi w ofercie: 

8.1.   oczywiste omyłki pisarskie, 

8.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

8.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

10. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Powiadomienie to zawierać będzie informacje o:

10.1. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego,

10.2. wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z podaniem nazwy i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru, a także informacje na temat innych złożonych ofert oraz punktację przyznaną tym ofertom w trakcie ich oceny,

10.3. terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Informacja ta zamieszczona będzie jednocześnie na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

11. Komisja ds. rozstrzygania postępowań na usługi społeczne Zamawiającego wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę z najwyższą liczbą punktów.

VIII. Wykluczenie Wykonawcy oraz odrzucenie oferty

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcy, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. II pkt. 1

2. Z uwagi na fakt, iż prezentacja próbki dania opisana w ust. 1 pkt 16 podlega ocenie nie ma możliwości uzupełnienia próbki. Niezłożenie w wymaganym terminie próbek spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszym Ogłoszeniu (przesłanka określona w art. 89  ust. 1 pkt 2 upzp.

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 upzp.

IX. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 upzp.

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania ofert oraz Wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dodatkowo będzie zawierać informacje o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

X. Udzielenie Zamówienia

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w upzp oraz została uznana za najkorzystniejszą.

2. Zamawiający ogłosi wyniki postępowania na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej, a o wynikach niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców.

3. Istotne postanowienia umowy (załącznik nr 4 do Ogłoszenia) nie będą negocjowane po otwarciu ofert.

4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, pod warunkiem przedstawienia przed jej podpisaniem umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

XI. Zmiany postanowień umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej na skutek przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku konieczności zmiany terminu realizacji wydarzenia, którego dotyczyć będzie świadczenie usług cateringowych będących Przedmiotem zamówienia, odwołania wydarzenia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego na usługi będące Przedmiotem zamówienia.

XII. Nazwiska, stanowiska służbowe oraz sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z dostawcami i wykonawcami oraz opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz oświadczenie w przedmiocie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.

1. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień: Panią Marcelinę Bogdanowicz, tel. 22 2 100 161, mbogdanowicz@nck.pl, 09:00-15:00; w sprawach formalnych Panią Dorotę Wysocką, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Panią Agnieszkę Woźnicką, tel. 22 100 123, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00.

2. Zamawiający określa sposób porozumiewania się z zachowaniem zasad określonych w art. 10 upzp – pisemnie lub pocztą elektroniczną.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia drogą inną niż pisemna, każda ze stron na żądanie drugiej strony ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający odpowie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego, w terminie określonym w art. 38 ust.1 i 1a upzp.

UWAGA: żadne wyjaśnienia treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia nie będą udzielane telefonicznie.

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Dokonaną zmianę Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a jeżeli szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest udostępniany na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

7. Wyjaśnienia treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, o których mowa w punkcie 5 dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – http://www.nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

8. W sytuacji opisanej w punkcie 6 powyżej Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniony Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

9. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany treści Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania stają się integralną częścią szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przedofertowego.

XIII. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Narodowym Centrum Kultury jest Pani Marta Kaźmierska, kontakt: iod@nck.pl;

c) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych na potrzeby uroczystej Gali wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o nr DZP.261.44.2019 prowadzonym na podstawie art. 138u upzp

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i)   nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Data wywieszenia: 10.05.2019 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

Marzena Strąk