Roboty budowlane polegające na modernizacji Kordegardy – Galerii Narodowego Centrum Kultury

Data publikacji: 19.11.2018
Autor: akazimierczak
10 minut

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:  Pan Jakub Pobocha, tel. 22 2 100 102, e-mail: jpobocha@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pan Klaudiusz Dutkiewicz, tel. 22 2 100 187, e-mail: kdutkiewicz@nck.pl; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, e-mail: przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Anna Kazimierczak, tel. 22  2 100 124, e-mail: przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: roboty budowlane polegające na modernizacji Kordegardy – Galerii Narodowego Centrum Kultury

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45320000-6, Roboty izolacyjne, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu żądane jest wadium w wysokości 45 000,00 PLN.

W postępowaniu żądane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 r.

 

 

 

 

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu,
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto każda i obejmujących swym zakresem co najmniej:
   1. roboty ogólnobudowlane,
   2. roboty w zakresie stosowania zabezpieczeń przeciwwilgociowych fundamentów,
   3. roboty w zakresie remontu dachów,
   4. roboty w zakresie naprawy/konserwacji rzeźb.
  2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: dysponuje co najmniej:
   1. jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, mającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
   2. jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych,
   3. jedną osobą posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych,
   4. jedną osobą spełniająca warunki i posiadająca kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach techniczno-budowlanych przy zabytkach nieruchomych, określone w § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę skarbów dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków  (Dz. U. z 2011 r. nr 165, poz.987).

Uprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymogom określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202), zwana dalej w skrócie upb, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym.

W przypadku, gdy któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską) uznaje się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swojego zawodu, po dopełnieniu formalności zgodnie z przepisami upb oraz zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 1725 ze zm.)

Jedna osoba może wykazać posiadanie kwalifikacji zawodowych w więcej niż jednym zakresie.

 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiada aktualne na dzień otwarcia ofert oraz przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia z sumą gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion zł) dla jednego zdarzenia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
 2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ),
 3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3 SIWZ (załącznik nr 4 do SIWZ),
 4. wykaz robót budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2 SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz składany na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
 5. wykaz osób, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.2 SIWZ, składany na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (załącznik nr 7 do SIWZ),
 6. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 ppkt 1.2.3 SIWZ

 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, złożonych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

 

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba punktów

C

Cena za realizację przedmiotu zamówienia

60

G

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

na wykonany przedmiot zamówienia (3 lata lub 4 lata lub 5 lat)

40

Razem

100

 

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 04.12.2018 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa, recepcja.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

 1. w siedzibie Zamawiającego,
 2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

Data wywieszenia: 19.11.2018 r.

Edward Chudzik

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury