Remont poddasza i dachu zabytkowego Dworku w Łucznicy

Data publikacji: 22.07.2020
Autor: akazimierczak
Średni czas czytania 10 minut
drukuj

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pan Jakub Pobocha, tel. 22 21 00 102, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Anna Kazimierczak, tel. 22 21 00 124, godz. 09:00 – 15:00

 

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://nck.eb2b.com.pl pod nazwą postępowania: remont poddasza i dachu zabytkowego Dworku w Łucznicy

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: remont poddasza i dachu zabytkowego Dworku w Łucznicy

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7 Roboty budowlane, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45320000-6, Roboty izolacyjne, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu będzie żądane wadium w wysokości 15 000,00 zł .

W postępowaniu będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny podanej w ofercie.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 75 dni kalendarzowych od daty podpisania protokołu wprowadzenia na budowę.

Wymagania od Wykonawców:

o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj. zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie remontu dachów w budynkach wpisanych do rejestru zabytków o wartości co najmniej 350 000,00 zł brutto każda. Zamawiający nie dopuszcza łączenia kilku zamówień sumujących się do wskazanej wartości.
 2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj. dysponują zespołem, składającym się co najmniej z:
  • jednej osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, mająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • jednej osoby spełniającej warunki i posiadającej kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach techniczno-budowlanych przy zabytkach nieruchomych, określone w § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę skarbów dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Uprawnienia, o których mowa powyżej muszą odpowiadać wymogom określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), zwana dalej w skrócie upb, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym.

W przypadku, gdy któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza Polską) uznaje się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie swojego zawodu, po dopełnieniu formalności zgodnie z przepisami upb oraz zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117). Jedna osoba może wykazać posiadanie doświadczenia w więcej niż jednym zakresie.

 • sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiadają aktualne na dzień otwarcia ofert oraz przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie przedmiotu zamówienia z sumą gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 PLN dla jednego zdarzenia.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

 1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ).
 2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 4 do SIWZ)
 3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 2 SIWZ.
 4. wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ), o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (w formie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopii poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
  o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
  – oświadczenie wykonawcy.
 5. wykaz osób, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 2 SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ).
 6. opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

C.

Cena za remont poddasza i dachu zabytkowego Dworku w Łucznicy

60

G.

Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

na wykonany przedmiot zamówienia (3 lata lub 4 lata lub 5 lat)

40

RAZEM

100

Termin i miejsce składania ofert:

do godziny 10:00 w dniu 06.08.2020 r. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem http://nck.eb2b.com.pl

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania opisu przedmiotu zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

 1. w siedzibie Zamawiającego,
 2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne
 3. na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem: http://nck.eb2b.com.pl

 

 

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Kultury

 

 

 

Andrzej Bieńkowski

Data wywieszenia: 22.07.2020 r