Opracowanie i realizacja obsługi medialnej wydarzenia pt. „15 lat Polski w UE” i innych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez NCK

Data publikacji: 25.02.2019
Autor: awoznicka
13 minut

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pan Marcel Kuśmierczyk, tel. 22 2 100 177, mkusmierczyk@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka, tel. 22  2 100 123, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie i realizacja obsługi medialnej wydarzenia pt. „15 lat Polski w UE” i innych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez NCK

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6 (Usługi reklamowe)

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

od 15 kwietnia 2019 r. do minimum 15 maja 2019 r. (lub terminie dłuższym wynikającym z oferty Wykonawcy)

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.

2.1. zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na opracowaniu i realizacji obsługi medialnej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda z nich.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ) składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3 SIWZ,
  3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ),
  4. wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ), o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

C

Cena za opracowanie i realizację obsługi medialnej wydarzenia pt. „15 lat Polski w UE” i innych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez NCK

24

OM

Ocena Obsługi Medialnej:

76

 

Kampania w komunikacji miejskiej

25

A1

Prezentacja treści reklamowych na tyłach Warszawskich autobusów elektrycznych i standardowych (FullBack wraz z produkcją - druk na rekomendowanej folii, montaż i demontaż)

od 5 do 7 autobusów elektrycznych – 1 pkt

powyżej 7 autobusów elektrycznych – 2 pkt

od 20 do 22 autobusów standardowych – 1 pkt

powyżej 22 autobusów standardowych – 2 pkt

przez okres 2 tygodni – 1 pkt

przez okres dłuższy niż 2 tyg. – 2 pkt

6

A2

Prezentacja treści reklamowych na monitorach LCD w Tramwajach (Warszawa)

 od 266 do  270 pojazdów – 1pkt

od 6 do  7 emisji w godzinie – 1 pkt

przez okres 2 tyg. – 1 pkt

powyżej 7 emisji w godzinie – 2 pkt

powyżej 270 pojazdów - 3 pkt

przez okres dłuższy niż 2 tyg. – 2 pkt

7

A3

Prezentacja treści reklamowych na monitorach LCD w Autobusach (Warszawa)

od 150 – do 160 pojazdów – 1 pkt

od 6 do 7 emisji w godzinie – 1 pkt

przez okres 2 tyg. – 1 pkt

powyżej 160 pojazdów – 3 pkt

powyżej 7 emisji w godzinie – 2 pkt

przez okres dłuższy niż 2 tyg. – 2 pkt

7

A4

Prezentacja treści reklamowych na monitorach LCD w wagonach metra (Warszawa)

od 4 do 5 emisji w godzinie – 1 pkt

przez okres 7 dni – 1 pkt

powyżej 5 emisji w godzinie – 2 pkt

przez okres dłuższy niż 7 dni – 3 pkt

5

 

Reklama wielkoformatowa

19

RW1

Lokalizacja ekranów LED i bilbordów i czas trwania kampanii:

Punktacja lokalizacji w Warszawie:

1/3 nośników na trasie wskazanej w ppkt 3.2.5 SIWZ – 1 pkt

więcej niż 1/3 nośników na trasie wskazanej w ppkt 3.2.5 SIWZ – 2 pkt

Punktacja lokalizacji w miastach dodatkowych:

do 4 km od Dworca Głównego – 1 pkt

poniżej 3 km od Dworca Głównego – 2 pkt

poniżej 2 km od Dworca Głównego – 3 pkt

poniżej 1 km od Dworca Głównego – 4 pkt

Czas trwania kampanii na ekranach LED (Warszawa):

przez okres 2 tyg. – 1 pkt

przez okres dłuższy niż 2 tyg. – 2 pkt

Czas trwania kampanii bilbordowej w Warszawie i miastach dodatkowych:

przez okres 1 miesiąca – 1 pkt

przez okres powyżej 1 miesiąca – 2 pkt

10

RW2

Liczba ekranów LED i bilbordów:

od 12 do 14 bilbordów w Warszawie – 1 pkt

łącznie od 12 do 14 bilbordów w miastach dodatkowych – 1 pkt

od 12 do 14 wielkoformatowych ekranów LED w Warszawie – 1 pkt

powyżej 14 bilbordów w Warszawie – 3 pkt

łącznie powyżej 14 bilbordów w miastach dodatkowych – 3 pkt

powyżej 14 wielkoformatowych ekranów LED w Warszawie – 3 pkt

9

 

EKSPOZYCJA PLAKATÓW I AFISZY

[na nośnikach: citylighty lub monitorowane słupy ogłoszeniowe (jeden nośnik) oraz miejsca do plakatowania (drugi nośnik)]

16

E1.

Lokalizacja afiszy na citylightach lub słupach ogłoszeniowych oraz miejscach do plakatowania i czas trwania kampanii:

Punktacja lokalizacji w Warszawie:

1/3 nośników na trasie wskazanej w ppkt 3.3.6. SIWZ – 1 pkt

więcej niż 1/3 nośników na trasie wskazanej w ppkt 3.3.6. SIWZ – 2 pkt

Punktacja lokalizacji w miastach dodatkowych:

do 4 km od Dworca Głównego – 1 pkt

poniżej 3 km od Dworca Głównego – 2 pkt

poniżej 2 km od Dworca Głównego – 3 pkt

poniżej 1 km od Dworca Głównego – 4 pkt

Czas trwania kampanii dla obydwu nośników w Warszawie i miastach dodatkowych:

przez okres 1 miesiące. – 1 pkt

przez okres dłuższy niż 1 miesiąc – 2 pkt

8

E2

Liczba nośników reklamowych (citylighty/słupy ogłoszeniowe oraz miejsca do plakatowania):

od 30 do 35 nośników (citylighty / słupy ogłoszeniowe) w Warszawie – 1 pkt

łącznie od 30 do 35 (citylighty / słupy ogłoszeniowe) w miastach dodatkowych – 1 pkt

od 30 do 35 miejsc do plakatowania w Warszawie – 1 pkt

łącznie od 30 do 35 miejsc do plakatowania w miastach dodatkowych – 1 pkt

powyżej 35 nośników (citylighty / słupy ogłoszeniowe) w Warszawie – 2 pkt

łącznie powyżej 35 nośników (citylighty / słupy ogłoszeniowe) w miastach dodatkowych – 2 pkt

powyżej 35 miejsc do plakatowania w Warszawie - 2 pkt

łącznie powyżej 35 miejsc do plakatowania w miastach dodatkowych – 2 pkt

8

 

Kampania w Internecie

16

I1.

Kampania oparta o marketing treści:

od 6 do 7 artykułów  – 1 pkt

powyżej 7 do 9 artykułów  – 2 pkt

powyżej 9 artykułów  – 3 pkt

3

I2.

Liczba treści video stworzonych, opublikowanych lub wykorzystanych w ramach kampanii content marketingowej

0 treści - 0 pkt.

1 – 2 treści – 1 pkt

powyżej 2 treści – 2 pkt

2

I3.

Liczba dodatkowych działań o charakterze niestandardowym wychodzących poza zakres opisu przedmiotu zamówienia wykorzystanych w ramach kampanii content marketingowej

0 działań – 0 pkt.

1 – 2 działań – 1 pkt 

powyżej 2 działań – 2 pkt

2

I4.

Kampania zasięgowa z wykorzystaniem narzędzia Google ADS

od 20 do 30 mln wyświetleń – 1 pkt

powyżej 30 do 40 mln wyświetleń  – 2 pkt

powyżej 40 mln wyświetleń – 3 pkt

3

I5.

Kampania dedykowana przejściom na stronę  z wykorzystaniem Google ADS

od 30 do 40 tys. wyświetleń – 1 pkt

powyżej 40 tys. do 50 tys. wyświetleń – 2 pkt

powyżej 50 tys. wyświetleń – 3 pkt

3

I6.

Kampania dedykowana przejściom na stronę z  wykorzystaniem narzędzie reklamowego Facebook

od 30 tys. do 40 tys wyświetleń – 1 pkt

 powyżej 40 tys. do 50 wyświetleń – 2 pkt

powyżej 50 tys. wyświetleń – 3 pkt

3

Razem

100

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 05.03.2019 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.nck.pl/przetargi/

Data wywieszenia: 25.02.2019 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

Marzena Strąk