Opracowanie i realizacja obsługi medialnej na potrzeby kampanii promocyjnej gry „Czy wiesz co wiesz? 100 lat wiedzy”

Data publikacji: 31.10.2018
Autor: awoznicka
4 minuty

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pan Daniel Zgaga tel. 22 21 00 081, dzgaga@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka tel. 22  21 00 123, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie i realizacja obsługi medialnej na potrzeby kampanii promocyjnej gry „Czy wiesz co wiesz? 100 lat wiedzy”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6 (Usługi reklamowe)

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 14 grudnia 2018 r.

 

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ).
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

C

Cena za opracowanie i realizację obsługi medialnej na potrzeby kampanii promocyjnej gry „Czy wiesz co wiesz? 100 lat wiedzy”

60

OKI

Obsługa kampanii w Internecie:

40

PS

Przejścia na stronę sklepu NCK

30

 

30 000 - 50 000 przejść na stronę – 15 pkt.

powyżej 50 000 przejść na stronę – 30 pkt.

 

PA

Pobrania aplikacji

10

PA1

Pobrania aplikacji w sklepie Google Play

5

 

800 - 1000 pobrań - 2 pkt.

powyżej 1000 pobrań - 5 pkt.

 

PA2

Pobrania aplikacji w sklepie iTunes

5

 

200 - 300 pobrań - 2 pkt.

powyżej 300 pobrań – 5 pkt.

 

 

Razem

100

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 08.11.2018 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

Data wywieszenia: 31.10.2018 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

Marzena Strąk