Opracowanie i realizacja obsługi medialnej I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej – EUFONIE

Data publikacji: 21.08.2018
Autor: akazimierczak
10 minut

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pan Marcel Kuśmierczyk, tel. 22 21 00 177, mkusmierczyk@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; Pani Aleksandra Chrzanowska, tel. 22 21 00 172, achrzanowska@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Anna Kazimierczak, tel. 22 21 00 124, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie i realizacja obsługi medialnej I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej – EUFONIE

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6 (Usługi reklamowe)

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od 20 września do 2 grudnia 2018 r.

 

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu,
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.
  1. zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na opracowaniu i realizacji obsługi medialnej o wartości minimum 200 000 zł brutto każda z nich.
  2. dysponują co najmniej jedną osobą na stanowisku Copywriter, która zrealizowała minimum 10 kampanii reklamowych w okresie ostatnich 3 lat.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

 1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
 2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ),
 3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ) składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3 SIWZ.
 4. wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ), o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.2 SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
 5. wykaz osób, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.3 SIWZ (załącznik nr 7 do SIWZ)

 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, złożonych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

 

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

C

Cena za opracowanie obsługi medialnej I Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej – EUFONIE

22

OM

Ocena Obsługi Medialnej:

78

 

AUTOBUSY

10

A

Prezentacja treści reklamowych na tyłach Warszawskich autobusów elektrycznych (FullBack wraz z produkcją - druk na rekomendowanej folii, montaż i demontaż)

3 autobusy – 6 pkt

4 autobusy – 8 pkt

5 autobusów – 10 pkt

10

 

PRASA

19

P1

Liczba publikacji artykułów i reklam w dziennikach ogólnopolskich:

Dzienniki ogólnopolskie

2 artykuły sponsorowane – 2 pkt

powyżej 2 artykułów sponsorowanych – 4 pkt

3 reklamy – 2 pkt

powyżej 3 reklam – 4 pkt

8

P2

Liczba publikacji artykułów i reklamy w Tygodnikach opinii:

2 artykuły sponsorowane – 2 pkt

powyżej 2 artykułów sponsorowanych – 3 pkt

3 reklamy – 2 pkt

powyżej 3 reklam – 4 pkt

7

P3

Liczba publikacji reklamy w Magazynach branżowych związanych z kulturą/z muzyką klasyczną:

1-3 reklamy – 1 pkt

Powyżej 3 – 2 pkt

2

P4

Liczba publikacji w ogólnokrajowych dziennikach zagranicznych:

po 1 reklamie w wymaganych krajach – 1 pkt

więcej niż 1 reklama w  wymaganych krajach – 2 pkt

2

 

REKLAMA WIELKOFORMATOWA

10

RW1

Lokalizacja ekranów LED i bilbordów w Warszawie:

do 4 km od Filharmonii lub Dworca Głównego – 1 pkt

poniżej 3 km od Filharmonii lub Dworca Głównego – 2 pkt

poniżej 2 km od Filharmonii lub Dworca Głównego – 3 pkt

poniżej 1 km od Filharmonii lub Dworca Głównego – 4 pkt

4

RW2

Liczba ekranów LED i bilbordów:

2 bilbordy – 2 pkt

powyżej 2 bilbordów – 3 pkt

1 ekran wielkoformatowy LED – 2 pkt

powyżej 1 ekranu wielkoformatowego LED – 3 pkt 

6

 

EKSPOZYCJA PLAKATÓW I AFISZY

10

E1.

Lokalizacja zamieszczonych plakatów i afiszy na citylightach lub słupach ogłoszeniowych oraz miejscach do tego przeznaczonych:

do 4 km od Filharmonii lub Dworca Głównego – 1 pkt

poniżej 3 km od Filharmonii lub Dworca Głównego – 2 pkt

poniżej 2 km od Filharmonii lub Dworca Głównego – 3 pkt

3

E2

Liczba nośników reklamowych (citylighty/słupy ogłoszeniowe, miejsca do plakatowania)

5 citylightów lub słupów ogłoszeniowych w Warszawie – 1 pkt

6-10 citylightów lub słupów ogłoszeniowych w Warszawie – 2 pkt

2 miejsca do plakatowania w Warszawie – 1 pkt

powyżej 3 miejsc do plakatowania w Warszawie - 2 pkt

4

E3

Miasto obowiązkowe – 1 pkt

Miasto obowiązkowe + 1 miasto dodatkowe – 2 pkt

Miasto obowiązkowe + 2 miasta dodatkowe i więcej – 3 pkt

3

 

RADIO

9

R1.

Liczba i okres emisji spotów radiowych w primetime:

2 spoty dziennie przez okres 2 tygodni – 1 pkt

2 spoty dziennie przez miesiąc – 2 pkt

4 spoty dziennie przez okres 2 tyg. – 2 pkt

4 spoty dziennie przez okres miesiąc – 3 pkt

3

R2.

Liczba audycji sponsorowanych w rozgłośniach ogólnopolskich:

2 audycje sponsorowane – 2 pkt

więcej niż 2 audycje sponsorowane – 3 pkt

3

R3.

Liczba ogólnopolskich rozgłośni radiowych:

2 rozgłośnie radiowe – 2 pkt

Więcej niż 2 rozgłośnie radiowe  – 3 pkt

3

 

INTERNET

20

I1.

liczba aplikacji mobilnych i liczba pobrań

2 aplikacje – 3 pkt

3 aplikacje – 4 pkt

4 aplikacje – 5 pkt

Od 100 tys. do 200 tys. pobrań – 3 pkt

Od 200 tys. do 250 tys. pobrań – 4 pkt

powyżej 250 tys. pobrań – 5 pkt

10

I2.

Liczba portali, czas trwania kampanii, liczba wyświetleń

2 portale – 2 pkt

3 portale – 3 pkt

4 portale – 4 pkt

od 300 tys. do 400 tys. wyświetleń (m-c) – 1 pkt

od 400 tys. do 500 tys. wyświetleń (m-c) – 2 pkt

powyżej 500 tys. wyświetleń (m-c) – 3 pkt

14 dni – 2 pkt

przez okres min. 1 miesiąca i powyżej  – 3 pkt

10

Razem

100

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 11:00 w dniu 29.08.2018 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

 

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

 1. w siedzibie Zamawiającego,
 2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

Data wywieszenia: 21.08.2018 r.

 

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

Marzena Strąk