Opracowanie i realizacja kampanii promocyjnej w Internecie dotyczącej projektów realizowanych w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2020

Data publikacji: 02.10.2019
Autor: awoźnicka
4 minuty

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:  Pan Daniel Zgaga, tel. 22 21 00 081, dzgaga@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka, tel. 22 21 00 123, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie i realizacja kampanii promocyjnej w Internecie dotyczącej projektów realizowanych w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2020

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6 (Usługi reklamowe)

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 06.12.2019 r.

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ).
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3.

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

C

cena za opracowanie i realizacje kampanii promocyjnej w Internecie dotyczącej projektów realizowanych w ramach programu Niepodległa

60

OKP1

opracowanie i realizacja kampanii promocyjnej w Internecie dotyczącej strony internetowej zaśpiewajmy.pl

(min. 22 000 unikalnych wyświetleń strony)

20

 

Liczba unikalnych wyświetleń strony www.zaspiewajmy.pl:

22 000 wyświetleń – 0 pkt

powyżej 22 000 do 24 000 wyświetleń –10 pkt

powyżej 24 000 wyświetleń – 20 pkt

 

OKP2

opracowanie i realizacja kampanii promocyjnej w Internecie dotyczącej gry planszowej „Czy wiesz, co wiem? Szacun”  . 

(min. 18 000 unikalnych wyświetleń strony)

20

 

Liczba unikalnych wyświetleń strony strony produktowej gry planszowej „Czy wiesz, co wiem? Szacun”:

18 000 wyświetleń – 0 pkt.

powyżej 18 000 do 20 000 wyświetleń – 10 pkt.

powyżej 20 000 wyświetleń – 20 pkt.

 

 

Razem

100

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 10.10.2019 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

Data wywieszenia: 02.10.2019 r.

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

Marzena Strąk