Opracowanie i realizacja kampanii promocyjnej w internecie aplikacji mobilnej pn. „Czy wiesz, co wiesz? 100 lat wiedzy”

Data publikacji: 01.08.2019
Autor: awoźnicka
4 minuty

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Marcelina Bogdanowicz, tel. 22  21 00 161, mbogdanowicz@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Anna Kazimierczak, tel. 22 2 100 124, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka, tel. 22  21 00 123, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00.

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie i realizacja kampanii promocyjnej w internecie aplikacji mobilnej pn. „Czy wiesz, co wiesz? 100 lat wiedzy”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6 (Usługi reklamowe)

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 06.12.2019 r.

 

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ).
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

C

Cena za opracowanie i realizację kampanii promocyjnej w internecie aplikacji mobilnej pn. „Czy wiesz, co wiesz? 100 lat wiedzy”

60

IAM

Liczba instalacji aplikacji mobilnej pn. „Czy wiesz, co wiesz? 100 lat wiedzy”

(min. 2000 unikalnych instalacji)

40

 

2000 – 2300 unikalnych instalacji

15

 

 powyżej 2300 – 2700 unikalnych instalacji

25

 

 powyżej 2700 unikalnych instalacji

40

 

Razem

100

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 13.08.2019 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

Data wywieszenia: 02.08.2019 r.

Dyrektor

Narodowego Centrum Kultury

 

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW