Obsługa nośników reklamowych na potrzeby kampanii outdoorowej i internetowej wydarzenia pt. „II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej EUFONIE” Warszawa, 15-23 listopada 2019 r.

Data publikacji: 09.07.2019
Autor: awoznicka
13 minut

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pan Marcel Kuśmierczyk, tel. 22 21 00 177, mkusmierczyk@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Agnieszka Woźnicka tel. 22  21 00 123, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: obsługa nośników reklamowych na potrzeby kampanii outdoorowej i internetowej wydarzenia pt. „II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej EUFONIE” Warszawa, 15-23 listopada 2019 r.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6 – usługi reklamowe

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 01.09.2019 – 23.11.2019 r.

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 upzp,

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.

2.1. zrealizowanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na obsłudze nośników reklamowych o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda z nich. Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 3 do SIWZ),
  3. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ) składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3 SIWZ,
  4. wykaz usług (załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), określających czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

 

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia

 

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

C

Cena za obsługę nośników reklamowych na potrzeby kampanii outdoorowej i internetowej wydarzenia pt. „II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo – Wschodniej EUFONIE” Warszawa, 15-23 listopada 2019 r.

36

ON

Ocena nośników reklamowych:

64

 

Kampania w komunikacji miejskiej

26

A1

Prezentacja treści reklamowych na tyłach Warszawskich autobusów elektrycznych i standardowych:

od 10 do 12 autobusów elektrycznych – 1 pkt

powyżej 12 autobusów elektrycznych – 2 pkt

od 20 do 22 autobusów standardowych – 1 pkt

powyżej 22 autobusów standardowych – 2 pkt

przez okres 2 tygodni – 1 pkt

przez okres dłuższy niż 2 tyg. – 2 pkt

6

A2

Prezentacja treści reklamowych na monitorach LCD w Tramwajach (Warszawa)

 od 266 do 270 pojazdów – 1 pkt

powyżej 270 pojazdów - 2 pkt

od 6 do 7 emisji w godzinie – 1 pkt

powyżej 7 emisji w godzinie – 2 pkt

przez okres 2 tyg. – 1 pkt

przez okres dłuższy niż 2 tyg. – 2 pkt

6

A3

Prezentacja treści reklamowych na monitorach LCD w Autobusach (Warszawa)

od 150 do 160 pojazdów – 1 pkt

powyżej 160 pojazdów – 2 pkt

od 6 do 7 emisji w godzinie – 1 pkt

powyżej 7 emisji w godzinie – 2 pkt

przez okres 2 tyg. – 1 pkt

przez okres dłuższy niż 2 tyg. – 2 pkt

6

A4

Prezentacja treści reklamowych na monitorach LCD w wagonach metra (Warszawa)

4 emisje w godzinie – 1 pkt

powyżej 4 emisji w godzinie – 2 pkt

przez okres 2 tyg. – 1 pkt

przez okres dłuższy niż 2 tyg. – 2 pkt

4

A5

Czas trwania ambientowej kampanii i liczba naklejek (prezentacja treści reklamowych w metrze warszawskim)

od 7 do 8 dni – 1 pkt

powyżej 8 dni – 2 pkt

2 naklejki przy południowych schodach ruchomych na stacji Metro Centrum – 1 pkt.

powyżej 2 naklejek przy południowych schodach ruchomych na stacji Metro Centrum – 2 pkt.

4

 

Reklama wielkoformatowa

17

RW1

Lokalizacja [ekranów LED (1) i bilbordów (2) ] i czas trwania kampanii [ekranów LED (1), bilbordów (2) i InfoScreen (3)]:

Punktacja lokalizacji [ekranów LED (1) i bilbordów (2)]:

1/3 nośników na trasie wskazanej w ppkt 3.2.4 SIWZ – 1 pkt

więcej niż 1/3 nośników na trasie wskazanej w ppkt 3.2.4 SIWZ – 2 pkt

Pozostałe lokalizacje nośników [ekranów LED (1) i bilbordów (2)]::

do 5 km od Dworca Centralnego w Warszawie – 1 pkt

poniżej 2 km od Dworca Centralnego w Warszawie – 2 pkt

poniżej 1 km od Dworca Centralnego w Warszawie – 3 pkt

Czas trwania kampanii na ekranach LED (1) kampanii bilbordowej (2):

przez okres 2 tyg. – 1 pkt

przez okres dłuższy niż 2 tyg. – 2 pkt

Czas trwania kampanii na InfoScreen (3):

przez okres 15 dni – 1 pkt

przez okres dłuższy niż 15 dni – 2 pkt

9

RW2

Liczba ekranów LED (1) i bilbordów (2):

od 10 do 12 wielkoformatowych ekranów LED w Warszawie – 1 pkt

powyżej 12 wielkoformatowych ekranów LED w Warszawie – 2 pkt

od 15 do 18 bilbordów w Warszawie – 1 pkt

powyżej 18 bilbordów w Warszawie – 2 pkt

4

RW 3

Liczba emisji treści reklamowych w godzinę na ekranach LED (2):

6 emisji – 1 pkt

powyżej 6 emisji – 2 pkt

Liczba emisji treści reklamowych w godzinę na InfoScreen (3):

4 emisje – 1 pkt

powyżej 4 emisji – 2 pkt

4

 

EKSPOZYCJA PLAKATÓW

[na nośnikach: citylighty [wiaty przystankowe] (jeden nośnik), słupy ogłoszeniowe (drugi nośnik) oraz miejsca do plakatowania (trzeci nośnik)

15

E1.

Lokalizacja plakatów na nośnikach: citylightach [wiatach przystankowych] (1), słupach ogłoszeniowych (2) i czas trwania kampanii dla citylightów [wiat przystankowych] (1), słupów ogłoszeniowych (2) i miejsc do plakatowania (3):

Punktacja lokalizacji citylightów [wiat przystankowych] (1) i słupów ogłoszeniowych (2):

1/3 lokalizacji na trasie wskazanej w ppkt 3.3.5. SIWZ – 1 pkt

więcej niż 1/3 lokalizacji na trasie wskazanej w ppkt 3.3.5. SIWZ – 2 pkt

Pozostałe lokalizacje nośników citylightów [wiatach przystankowych] (1) i słupach ogłoszeniowych (2):

do 5 km od Dworca Centralnego w Warszawie – 1 pkt

poniżej 2 km od Dworca Centralnego w Warszawie – 2 pkt

poniżej 1 km od Dworca Centralnego w Warszawie – 3 pkt

Czas trwania kampanii na citylightach [wiatach przystankowych] (1) i słupach ogłoszeniowych (2):

przez okres 28 dni – 1 pkt

powyżej 28 dni – 2 pkt

Czas trwania kampanii w miejscach do plakatowania (3):

przez łączny okres 6 tygodni – 1 pkt

przez łączny okres dłuższy niż 6 tygodni – 2 pkt

9

E2

Liczba plakatów na nośnikach: citylighty [wiaty przystankowe] (1), słupy ogłoszeniowe (2) oraz miejsca do plakatowania (3):

od 20 do 24 plakatów na citylightach [wiatach przystankowych] – 1 pkt

powyżej 24 plakatów na citylightach [wiatach przystankowych] – 2 pkt

od 20 do 24 plakatów na słupach ogłoszeniowych – 1 pkt

powyżej 24 plakatów na słupach ogłoszeniowych – 2 pkt

od 500 do 550 plakatów w miejscach do plakatowania – 1 pkt

powyżej 550 plakatów w miejscach do plakatowania - 2 pkt

6

 

Kampania w Internecie

6

I1.

Kampania z celem „zasięg”

zasięg od 25 000 000 do 26 000 000 - 1 pkt
zasięg powyżej 26 000 000 - 2 pkt

2

I2.

Kampania z celem „reakcja  na zaproszenie na wydarzenie”

od 7500 do 7800 użytkowników łącznie o statusie „zainteresowany” lub „wezmę udział” - 1 pkt
powyżej 7800 użytkowników łącznie o statusie „zainteresowany” lub „wezmę udział” - 2 pkt

2

I3.

Kampania wspierająca sprzedaż z celem „ruch” 
od 90 000 do 93 000  wyświetleń strony - 1 pkt
powyżej 93 000  wyświetleń strony - 2 pkt

2

Razem

 

100

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 17.07.2019 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

 

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

Data wywieszenia: 09.07.2019 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

Marzena Strąk