Kulturalne potencjały i deficyty miast powiatowych

Data publikacji: 31.12.2010
2 minuty

W dwuetapowym badaniu wzięli udział maturzyści oraz przedstawiciele lokalnych środowisk opiniotwórczych. Młodzież wypowiadała się na temat własnych preferencji i potrzeb kulturalnych. Przedstawiciele instytucji kultury, urzędów, liderzy organizacji pozarządowych i lokalnych inicjatyw pomogli autorom badania określić potencjały i deficyty kulturalne miast powiatowych.

Realizatorem projektu była Fundacja Kultury Polskiej.

Celem projektu było:

-  zbadanie preferencji odbiorców usług kulturalnych – studium 6 miast w Wielkopolsce (Czarnków, Gniezno, Jarocin, Turek, Kępno oraz  Wolsztyn),

- diagnoza potrzeb,

- określenie potencjałów i deficytów kulturalnych występujących w miastach powiatowych.

W trakcie przeprowadzania badań wyłoniły się dwa dodatkowe cele:

1. Próba określenia sposobów, w jaki samorządy prowadzą działalność kulturalną

2. Poznanie wewnątrzregionalnych zróżnicowań działalności kulturalnej

 

Dla osiągnięcia celów projektu wykorzystane zostały dwojakiego typu narzędzia badawcze:

- badanie ankietowe - zbadano przynajmniej 100 uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych z poszczególnych miast

- zogniskowane wywiady grupowe z udziałem osób reprezentujących środowiska opiniotwórcze w danej społeczności lokalnej miasta powiatowego.