Koncert z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, pn. „Chórem za Europą”

Data publikacji: 05.04.2019
Autor: bserwatka
4 minuty

Ogłoszenie o wszczęciu procedury niekonkurencyjnej prowadzonej na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 3 pkt. 3  Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej.

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

 

Tryb udzielenia zamówienia: niekonkurencyjny

Podstawa prawna: art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 pkt. 3 Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej. Zamówienie na usługi z zakresu działalności  kulturalnej związanej z organizacją koncertu.

Data wszczęcia postępowania: 03.04.2019 r.

Nazwa przedmiotu zamówienia: Koncert z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, pn. „Chórem za Europą”.

Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa realizacją i rejestracją koncertu chórów, który odbędzie się 04.05.2019 r. na pl. Piłsudskiego w Warszawie z okazji 15. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, pn. „Chórem za Europą”, w tym: zapewnienie udziału artystów (chóry, orkiestra) i prowadzących oraz pozyskanie praw do transmisji i retransmisji radiowej i telewizyjnej oraz zapewnienie infrastruktury niezbędnej do realizacji koncertu.   

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 04.05.2019 r.

 

Data zamieszczenia ogłoszenia: 05.04.2019 r.

                                                                                                                                Dyrektor

                                                                                         Narodowego Centrum Kultury

 

                                                                                            dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW