I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego ”Granice Kultury”

Data publikacji: 17.01.2011
2 minuty

Celem I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, który odbył się w dniach 15-17 października 2009 roku, była dyskusja nad problemem granic kultury i prezentacja kulturoznawczego warsztatu naukowej obserwacji tych granic.

 

W dniach 15-17 października 2009 roku odbyła się konferencja naukowa "Granice kultury", która była połączona z I Zjazdem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Organizatorami konferencji byli:

- Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze,

- Komitet Nauk o Kulturze Polskiej Akademii Nauk,

- Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Obrady miały miejsce w Katowicach (sala Sejmu Śląskiego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach) oraz w Cieszynie (Uniwersytet Śląski).

Pojęcie granicy w kulturze obejmuje zarówno jej wymiar epistemologiczny, jak i ontologiczny. Pytanie o granice kultury implikuje zatem konieczność określenia badanych zjawisk, czasu i przestrzeni, w jakich się mieszczą, oraz kulturoznawczej perspektywy poznawczej, związanej refleksją teoretyczną i praktyką warsztatową. Równocześnie rozważać trzeba granice kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej i nauczanej – w uniwersytetach i innych szkołach wyższych.


Zjazd stał się okazją do integracji ogólnopolskiego środowiska kulturoznawczego oraz platformą merytorycznej dyskusji o współczesnych naukach o kulturze. Mamy nadzieję, że projektowany podział panelowy Zjazdu wytyczył rzeczywiste i potencjalne obszary refleksji teoretycznej i badań praktycznych. Podział ten respektuje wielość i różnorodność postaw w naukach o kulturze, zachowując tożsamość kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej i przedmiotu nauczania.

Na podstawie wystąpień podczas Zjazdu powstała książka Granice kultury, która, choć nie jest jego dokumentacją, stanowi rezultat debaty, która miała miejsce podczas obrad.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

http://www.ptk.org.pl