Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola. II edycja (kontynuacja projektu z 2009 r.)

Data publikacji: 31.12.2010
3 minuty

Jednym z celów projektu Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola 2. edycja jest popularyzacja idei wprowadzenia działań artystycznych i kulturalnych w obiektach postindustrialnych oraz zwrócenie uwagi kadr kultury, organizacji pozarządowych, ale też sektora prywatnego na możliwości wykorzystania zasobów poprzemysłowych do celów kulturalnych.

 

Wydawcą książki jest Fundacja HEREDITAS

Celem dodatkowym projektu jest podjęcie próby wypracowania optymalnych rozwiązań w zarządzaniu zasobami poprzemysłowymi pod kątem ich adaptacji na cele kulturalne.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat daje się zauważyć pobudzenie procesów adaptacji dawnych obiektów przemysłowych do pełnienia nowych funkcji, w  tym znaczna część programów rewitalizacji kładzie nacisk na  wprowadzenie różnego typu funkcji kulturalnych – teatry, galerie, działania artystyczne i edukacyjne skierowane do różnych grup wiekowych. Oferta kulturalna i artystyczna tych miejsc cieszy się dużym zainteresowaniem, ogólnokrajowe media odnotowują ten fakt jako coraz bardziej istotne zjawisko w obszarze kultury, a  strategiczne niegdyś dla polskiego przemysłu zakłady stają się dziś istotnym elementem współczesnego krajobrazu – pełniąc całkowicie odmienne funkcje. Wziąwszy pod uwagę liczbę niezwykle interesujących obiektów poprzemysłowych w Polsce, często cennych zabytków architektury, oferujących niestandardowe otoczenie realizacji programów kulturalnych, należy podkreślić wciąż niewystarczające – w porównaniu z przykładami światowymi – działania animujące przestrzenie postindustrialne w kraju.

Zaprezentowane adaptacje obiektów poprzemysłowych do nowych funkcji to wybrane exempla z terenu całego kraju, które w nadziei organizatorów projektu posłużą zainicjowaniu kolejnych działań kulturalnych w otoczeniu postindustrialnym.

Katalog obiektów, zawierający ich historię i zdjęcia, jest dostępny na stronie internetowej Fundacji HEREDITAS.