Druk i oprawa publikacji pod tytułem „Wspólne nie znaczy niczyje” z nadanym numerem ISBN

13.11.2017
Autor: akazimierczak
4 minuty

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Katarzyna Flera-Iwaniuk, tel. 22 2 100 131, kflera@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl,  godz. 09:00 – 15:00 oraz Pani Anna Kazimierczak, tel. 22 2 100 124, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: druk i oprawa publikacji pod tytułem „Wspólne nie znaczy niczyje” z nadanym numerem ISBN

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5 – usługi drukowania

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

nie wcześniej niż 4 dni kalendarzowe i nie później niż 6 dni kalendarzowych od daty akceptacji przez Zamawiającego wydruków próbnych.

 

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ),
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), ), składane w terminie wskazanym w § 2 pkt. 3 SIWZ.

 

Kryteria oceny ofert:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

(waga kryterium)

C.

Cena za realizację przedmiotu zamówienia

60

T.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (liczba dni kalendarzowych od daty akceptacji przez Zamawiającego wydruków próbnych)

40

Razem

100

 
 

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 11:00 w dniu 21.11.2017 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja. Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

 

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.nck.pl/przetargi/

 

Data wywieszenia: 13.11.2017 r.

 

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

Edward Chudzik