dostawa materiałów promocyjnych kampanii #BarwyWspólne

Data publikacji: 18.07.2018
Autor: awoznicka
5 minut

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.)

 

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury

Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów:  Pan Maciej Walkowski tel. 22 21 00 126, mwalkowski@nck.pl, Pani Agata Dziemian, tel. 22 209 80 67, adziemian@nck.pl godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00 oraz Agnieszka Tobiasz, tel. 22  21 100 154, przetargi@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Opis przedmiotu zamówienia: dostawa materiałów promocyjnych kampanii #BarwyWspólne

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6 – materiały reklamowe

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 upzp.

Zamawiający nie przewiduje aukcji  elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

W postępowaniu nie będzie żądane wadium.

W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W postępowaniu nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów.

 

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:

  1. Dla części I:

I transza zamówienia, tj. Przedmiot zamówienia wskazany w pkt. 1 oraz 5 w części I, nie wcześniej niż 10 dni roboczych i nie później niż 12 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego plików graficznych.

II transza zamówienia, tj. Przedmiot zamówienia wskazany w pkt. 2,3 oraz 4 w części I, nie wcześniej niż 10 dni roboczych i nie później niż 16 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego plików graficznych.

  1. Dla części II:

nie wcześniej niż 10 dni roboczych i nie później niż 16 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego plików graficznych.

Wymagania od Wykonawców:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

  1. podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 upzp (załącznik nr 2 do SIWZ).
  2. podpisane oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), składane w terminie, o którym mowa w § 2 pkt 3.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawcę stanowiących załączniki oferty. Ocena będzie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia

Kryteria oceny ofert:

Dla części I:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

(waga kryterium)

C.

Cena za realizację przedmiotu zamówienia

60

T.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia (liczba dni roboczych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego plików graficznych)

40

T1

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4. ust I pkt 1 SIWZ

30

T2

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4. ust I pkt 2 SIWZ

10

Razem

100

 

Dla części II:

Oznaczenie kryterium

Kryterium

Liczba pkt

C.

Cena za dostawę materiałów promocyjnych kampanii #BarwyWspólne

60

T.

Termin realizacji Przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 4. ust II  SIWZ (liczba dni roboczych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego plików graficznych)

40

Razem

100

 

 

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 11:00 w dniu 26.07.2018 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

 

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

 

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona:

  1. w siedzibie Zamawiającego,
  2. na stronie internetowej Zamawiającego: http://nck.pl/bip/zamowienia-publiczne

 

Data wywieszenia: 18.07.2018 r.

Zastępca Dyrektora

Narodowego Centrum Kultury

 

Elżbieta Wrotnowska-Gmyz