Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim

Data publikacji: 27.06.2018
1 minuta

Tytuł: Raport z badania liderów kultury w subregionie radomskim

Autor: Mazowiecki Instytut Kultury i Fundacja Obserwatorium

Rok: 2017

Liderzy kultury są istotnym problemem badawczym z perspektywy diagnozowania potencjałów aktywizacyjnych w danych obszarach, czasami bardzo jej potrzebujących. Raport Fundacji Obserwatorium po części ma za zadanie odpowiadać na pytanie, jak wyłaniają się, funkcjonują i jak odbierani są liderzy kultury, oraz jakie są dla nich perspektywy przełamywania barier w dostępie do kultury wśród mieszkańców.

Korzystając z ankiet, danych zastanych i wywiadów fokusowych, badacze wskazują z jednej strony na pewien rozdźwięk między wyobrażeniami liderów o sobie samych z wyobrażeniami o nich mieszkańców, a z drugiej na dużą potrzebę, by liderzy byli aktywnymi członkami społeczności.