Raport: TrendsWatch 2016

02.09.2016
5 minut

Tytuł: TrendsWatch 2016

Autor: American Alliance of Museums

Rok wydania raportu: 2016

Finansowanie: American Alliance of Museums: Centre for the Future of Museums, USA

galeria
Fot. Tormod Ulsberg, flickr, CC BY-NC-ND 2.0 galeria

Opis: Opublikowany wiosną 2016 roku raport amerykańskiego stowarzyszenia muzealnego przestawia przegląd najnowszych trendów i tematów dyskutowanych przez muzealników za oceanem. Badacze zebrani przez centrum, zajmujący się „przyszłością muzeów”, dokonują selekcji najważniejszych wyzwań instytucji muzealnych w tym roku, z uwzględnieniem przewidywanych kierunków rozwoju w kolejnych latach, uzyskanych w prowadzonych przez centrum badaniach. Studium zawarte w raporcie uwzględnia znaczenie trendów zarówno dla instytucji, jak też, co ważniejsze, dla swoich odbiorców i otoczenia społecznego. Raport przedstawia również przykłady najlepszych działań (opatrzonych komentarzem). Każde wyzwanie zawarte w dokumencie uzupełnione jest o propozycję rozwiązania rekomendowaną instytucjom muzealnym. Autorzy badań zdecydowali się szerzej przedstawić pięć tematów przewodnich wybranych w roku 2016. Są nimi: 1) praca 3.0 – nowe metody pracy muzealników poprzez media cyfrowe; 2) poszerzone spektrum dostępu do muzeum; 3) rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona; 4) reprezentacja i tożsamość kulturowa; 5) szczęście, radość w muzeum.

(oprac. M. Poprawski)

***

Na podstawie analiz i obserwacji prowadzonych w 2015 roku pracownicy amerykańskiego Center for the Future of Museums wyróżnili pięć zagadnień (tematów, trendów), które uznają za szczególnie ważne dla współczesnych muzeów. Przygotowany tekst dokumentuje obecny stan rzeczy w tych obszarach, a zarazem prezentuje wyzwania na przyszłość.

Dla osób tworzących własne raporty badawcze inspiracją może być zarówno forma graficzna raportu, jak też dobór i układ treści. Na przykład w jednym z początkowych rozdziałów, How to Use This Report, autorka pokazuje, w jaki sposób odbiorcy wykorzystywali poprzednie edycje opracowania; wymienia osoby oraz instytucje, którym warto przekazać kopię pliku; przedstawia możliwości organizowania warsztatów i dyskusji wokół dokumentów; i wreszcie zachęca do nadsyłania komentarzy. Ponadto każdy z pięciu zasadniczych rozdziałów kończy się wyodrębnionymi fragmentami, które wskazują na implikacje omówionych procesów dla muzeów i dla całego społeczeństwa, a także określają możliwe kierunki działań dla muzeów (opatrując je przykładami zaczerpniętymi z rzeczywistej praktyki muzealnej).

Nacisk na komunikacyjną funkcję tekstu wydaje się tutaj znacznie silniejszy niż w większości polskich raportów z badań. Omawiany dokument jest nie tyle rezerwuarem wiedzy (choć i tej w nim nie brakuje), ile raczej wiadomością skierowaną do określonych grup odbiorców: przede wszystkim muzealników, ale częściowo również wszystkich innych osób zainteresowanych stosowną problematyką.

Innym ciekawym rozwiązaniem jest zaopatrzenie dokumentu w dużą liczbę odnośników do stron internetowych, przy czym hiperłącza pojawiają się zarówno w toku poszczególnych rozdziałów, jak i w kończących je sekcjach Additional Resources. W tym ostatnim miejscu niekiedy sugerowane są również książki popularnonaukowe, a nawet powieści science fiction. Wszystko to nie tylko urozmaica lekturę, lecz także pokazuje niezwykłą różnorodność materiałów, które mogą dopomóc w rozważaniach nad przyszłością muzealnictwa.

Cały raport jest bardzo cennym dokumentem. Z jednej strony kompetentnie omawia ważne problemy, a z drugiej – stanowi wzór do naśladowania, jeśli chodzi o komunikacyjny aspekt tekstu oraz głębię i rozległość poruszanych wątków (zarówno tych, które zostały pogłębione, jak i tych, które jedynie zasygnalizowano).

 

Stanisław Krawczyk

Język: angielski

Zasięg: Świat

Słowa kluczowe: muzeum, trendy, praca, przyszłość muzeum, dostępność

Link: TrendsWatch 2016