RAPORT: PRZE-KSZTAŁCANIE POLITYK KULTUROWYCH

Data publikacji: 16.05.2018
1 minuta

Tytuł: RE | SHAPING CULTURAL POLICIES. Monitoring the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions

Autor: UNESCO

Rok: 2017

Trzy lata po pierwszej (2015) ewaluacji procesu implementowania przyjętej w 2005 roku Konwencji w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego ponownie zrealizowany globalny raport UNESCO został przygotowany z intencją sprawdzenia postępów w realizacji następu­jących 4 celów:

  • wspierania zrównoważonych systemów zarządzania kulturą,
  • osiągnięcia zbalansowanego przepływu dóbr i usług kulturowych, a także wzmożenia mobilności artystów i profesjonalistów z sektora kultury,
  • integrowanie kultury wewnątrz ram rozwoju zrównoważonego,
  • promowanie praw człowieka i wolności podstawowych.

Powyższe cele powiązane są również z szerszym planem implementacji agendy zrównoważonego rozwoju, zarządzonej w perspektywie sięgającej 2030 roku.