Raport: Muzea i przemysły kreatywne

Data publikacji: 28.06.2018
1 minuta

Tytuł: Muzea i przemysły kreatywne: praca w toku (Museums and Creative Industries: In Progress)

Autor: Ineta Zelča Sīmansone (kierownik projektu) i in., NEMO Working Group

Rok: 2017

Pielęgnowanie relacji współpracy między twórcami, przedstawicielami przemysłów kreatywnych a tradycyjnymi placówkami kultury – muzeami – dobrze opisuje współczesne przemiany działalności w kulturze (choć nie tylko) w kierunku multi- i transdyscyplinarności.

Niezależnie od tego, czy celem miałaby być modernizacja funkcjonowania muzeum, poszerzenie oferty artystycznej, czy też wprowadzanie innowacyjnych form komunikowania tejże oferty, próby podejmowania takiej współpracy bywają często trudne w kontekście braku odpowiednich finansów czy też niespójnych wizji artystycznych i podejścia do pracy.

Poniższy raport, sporządzony w oparciu o międzynarodowe badania muzeów w 4 europejskich krajach (Irlandia Północna, Islandia, Łotwa, Polska) w połączeniu z ogólnounijnym kontekstem, przedstawia problemy napotykane w trakcie zawiązywania się nowych projektów między tradycyjnymi placówkami muzealnymi a nowoczesnymi sektorami kreatywnymi.