Kultura Współczesna nr 1/2005

KULTURA WOBEC WYZWAŃ EPOKI CYFROWEJ I SIECI

"Tekst jest szkicem pokazującym, jak pod wpływem wzajemnych oddziaływań między sferą technologii (w której szczególnego znaczenia nabrała rewolucja informatyczna, a w niej cyfryzacja i upowszechnienie komunikacji sieciowej), sferą produkcji i sferą kultury zmieniły się formy kultury: jej wytwarzania i uczestnictwa w niej. Zwracam uwagę na nowe zjawiska, polegające na swoistych inwersjach, które promują formy ekspresji kulturowej dotychczas marginalizowane (np. gry) do zjawisk głównego nurtu, o wielkim znaczeniu społecznym i gospodarczym. Nowe formy tworzenia wartości ekonomicznej, nasilanie się zjawiska prosumpcji najbardziej są właśnie widoczne w obszarze kultury, czyniąc z niej »bazę« ponowoczesnego społeczeństwa, główne loci wytwarzania więzi społecznych i ekonomicznej wartości dodatkowej".

Edwin Bendyk

Kup w sklepie NCK