Staże w instytucjach kultury

Kadra Kultury

Program umożliwia studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a organizacjom pozyskanie członków do swoich zespołów.

Staże w instytucjach kultury
Fot. Alicja Szulc

Termin najbliższej edycji projektu:

Terminy pozostałych edycji znajdują się u dołu strony.

Edycja Wiosenna trwa od 26 lutego do 30 czerwca 2018

Nabór dla instytucji: 24.01-04.02.2018

Nabór dla stażystów: 07-18.02.2018

Wyniki naboru: 22-23.02.2018

Termin rozmów kwalifikacyjnych: 26.02-02.03.2018

 • Formularz zgłoszenia dla INSTYTUCJI (Edycja Wiosenna 2018)
 • Formularz naboru dla stażysty (Edycja Wiosenna 2018)

Formularze oraz lista ofert stażowych są aktywne tylko w trakcie trwania naboru.

 

Jak to działa (zasady naboru)?

Nabór odbywa się dwuetapowo, w pierwszej kolejności dla instytucji, następnie po zamieszczeniu na stronie listy instytucji prowadzony jest nabór dla stażystów. 

a) Stażyści po zapoznaniu się z ofertą instytucji w formularzu zgłoszenia wskazują instytucje pierwszego i drugiego wyboru. Na podstawie informacji zawartych w formularzu zgłoszenia będzie wskazywana preferowana instytucja.

b) Po zakończeniu obu naborów, wysyłana będzie informacja o wyniku rekrutacji. Instytucje do których zostaną skierowani stażyści będą zobowiązane do spotkania się z wybranymi kandydatami i przesłania do NCK wyniku rozmów.

Podstawowe kryteria naboru stażystów:

 • studenci 3 roku studiów licencjackich, studiów magisterskich, studenci studiów podyplomowych, studiów artystycznych, społecznych lub humanistycznych oraz obsolwenci tych studiów;
 • wiek do 30 roku życia;
 • bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi;
 • spełnienie dodatkowych warunków określonych przez instytucję przyjmującą np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.

Długość staży:

 • Tryb realizacji stażu będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między stażystą a instytucją oferującą miejsce stażowe, może to być dowolna kombinacja godzin i dni, w rezultacie dająca czas realizacji stażu od 160 godzin do 320 godzin.
 • Faktyczna długość stażu będzie każdorazowo ustalana bezpośrednio pomiędzy stażystą a instytucją przyjmującą i będzie uzależniona od możliwości i potrzeb instytucji kultury oraz od harmonogramu zajęć stażystów w ciągu roku.
 • W przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania stażyści samodzielnie pokrywają także koszty zakwaterowania, z wyjątkiem sytuacji, w których instytucja przyjmująca wyrazi gotowość do zapewnienia bezpłatnego zakwaterowania stażysty(ów).

Zobowiązania instytucji przyjmującej na staż:

 • Instytucja/dział przyjmujący stażystę udostępnia stanowisko pracy, określa profil stażu (skoncentrowanego na zadaniach problemowych) oraz zapewnia opiekę merytoryczną.
 • Instytucja kultury uczestnicząca w projekcie wyznaczy opiekuna stażu(y), który będzie odpowiedzialny za przygotowanie planu stażu i jego ostateczne ustalenie w porozumieniu ze stażystą przed rozpoczęciem stażu. Opiekun stażu ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację i przebieg stażu(y) oraz wymianę informacji z NCK.

Najczęściej zadawane pytania:

Czy staże są płatne? - Nie, stażyści nie otrzymują wynagrodzenia za udział w projekcie.

Kto ubezpiecza stażystę? - Staże odbywają się na podstawie porozumień o wolontariacie. Prawne aspekty dotyczące ubezpieczenia stażysty reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zapoznaj się z regulaminem zamieszczonym poniżej!

Ostateczne wyniki naborów zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.

Po zakończonym stażu stażysta otrzymuje zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury o udziale w projekcie stażowym. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dostarczenie kompletu dokumentów (planu stażu, sprawozdania ze stażu oraz listu rekomendującego). Dokumenty do pobrania poniżej.

Adres do korespondencji:

Narodowe Centrum Kultury, Dział Szkoleń i Profesjonalizacji, ul. Płocka13, 01-231 Warszawa