Praca w NCK w Dziale Szkoleń i Profesjonalizacji

13.07.2017
4 minuty

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Narodowym Centrum Kultury: SPECJALISTA    

kadra kultury
kadra kultury

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra); preferowane humanistyczne lub społeczne;
 • doświadczenie w organizacji szkoleń lub pozaszkolnego/pozaakademickiego kształcenia dorosłych lub doświadczenie w realizacji projektów o charakterze edukacyjnym;
 • biegłe posługiwanie się polszczyzną w mowie i piśmie;
 • znajomość instytucji kultury;
 • gotowość do wyjazdów służbowych.

Wymagania dodatkowe:

 • biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy i skrupulatność, punktualność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, własna inicjatywa,
 • doświadczenie w redagowaniu tekstów do Internetu,
 • doświadczenie w marketingu w mediach społecznościowych.

Wymagania dodatkowe:

 • biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy i skrupulatność, punktualność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, własna inicjatywa,
 • doświadczenie w redagowaniu tekstów do Internetu,
 • doświadczenie w marketingu w mediach społecznościowych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie programów szkoleniowych.
 • prowadzenie programów z zakresu profesjonalizacji sektora kultury.
 • podnoszenie kompetencji osób zajmujących się działalnością kulturalną.
 • promowanie nowoczesnych standardów zarządzania w kulturze poprzez prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej.
 • promocja działań w Internecie.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectwa pracy,
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Narodowe Centrum Kultury oferuje zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK lub pocztą elektroniczną (achmurzynska@nck.pl) w terminie do dnia 16.07.2017 r.

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

Narodowe Centrum Kultury
Ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
 
Koperta powinna zawierać opis:
Rekrutacja 11/07/2017
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

***

Szukasz pracy w kulturze?

Zachęcamy do odwiedzenia portalu www.pracujwkulturze.nck.pl.