Druk komiksu „Kukliński: jak polski oficer świat uratował” posiadającego numer ISBN

22 stycznia 2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.)

Zamawiający: Narodowe Centrum Kultury
Adres: ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa
Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: Pani Maria Pencina, tel. 22 2 100 164, fax 22 2 100 101, mpencina@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00; w sprawach formalnych: Pani Dorota Wysocka, tel. 22 2 100 120, fax. 22 2 100 101, dwysocka@nck.pl, godz. 09:00 – 15:00

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Opis przedmiotu zamówienia: druk komiksu „Kukliński: jak polski oficer świat uratował” posiadającego numer ISBN
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5 - Usługi drukowania

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1 upzp
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
W postępowaniu nie będzie żądane wadium.
W postępowaniu nie będzie żądane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do dnia 28.02.2014 r.

Wymagania od Wykonawców:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę oraz Oświadczeń stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą: spełnia – nie spełnia.

Kryteria oceny ofert:
Kryterium - Znaczenie
Cena za druk komiksu „Kukliński: jak polski oficer świat uratował” posiadającego numer ISBN - 100 %

Termin i miejsce składania ofert: do godziny 10:00 w dniu 30.01.2014 r., Narodowe Centrum Kultury, ul. Płocka 13, 01–231 Warszawa, recepcja.

Termin związania z ofertą: 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz adres strony internetowej, na której została zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna w siedzibie Zamawiającego
w Narodowym Centrum Kultury.
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego http://www.nck.pl/kategorie/przetargi.html

Data wywieszenia: 22.01.2014 r.

Edward Chudzik
Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Kultury

Źródło: NCK

Pobierz