Po wer­ni­sa­żu Per­for­ming Data

6 maja 2011

15 kwiet­nia w Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej Łaź­nia w Gdań­sku odbył się wer­ni­saż wy­sta­wy „Per­for­ming Data” au­tor­stwa Mo­ni­ki Fle­isch­mann i Wol­fgan­ga Straus­sa. Wy­sta­wa ta jest czę­ścią pro­jek­tu „Art&Scien­ce Me­eting” re­ali­zo­wa­ne­go przez CSW Łaź­nia we współ­pra­cy z Na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry.

Wy­sta­wa Per­for­ming Data pre­zen­tu­je prze­gląd twór­czo­ści Mo­ni­ki Fle­isch­mann i Wol­fgan­ga Straus­sa: prace od Vir­tu­al re­ali­ty (Home of the Brain) po Mixed Re­ali­ty (Mur­mu­ring Fields), od Fluid In­ter­fa­ce (Li­qu­id Views) po Flo­ating In­ter­fa­ce (Me­dien­fluss). Ar­ty­ści, uzna­wa­ni za pio­nie­rów in­te­rak­tyw­nej sztu­ki me­diów w swych pra­cach po­ka­zu­ją sprzę­gnię­cie ciała
z bez­cie­le­sno­ścią in­for­ma­cji cy­fro­wej.
Wy­sta­wa obej­mu­ją­ca prace po­wsta­ją­ce od wcze­snych lat dzie­więć­dzie­sią­tych przed­sta­wia prak­ty­kę ar­ty­stycz­ną Media Arts Re­se­arch Stu­dies (MARS), za­ini­cjo­wa­ną przez ar­ty­stów i kon­ty­nu­owa­ną po dziś dzień, m.in. w pro­jek­tach zre­ali­zo­wa­nych dla ko­lek­ty­wu Art.+Com w Ber­li­nie (1987), w cen­trum ba­daw­czym GMD For­schung­szen­trum In­for­ma­tion­stech­nik (1997) oraz w Fraun­ho­fer-​In­sti­tut w Sankt Au­gu­stin (2001).
Wy­sta­wę można oglą­dać w Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej Łaź­nia w Gdań­sku, ul Ja­skół­cza 1 w dniach: 15.04 – 26.06.2011.