Praca w NCK

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

w Narodowym Centrum Kultury

 

Specjalista w Dziale Projektów Kulturalnych Narodowego Centrum Kultury
 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w samorządowej lub państwowej instytucji kultury przy organizacji wydarzeń kulturalnych (np. koncertów)
  lub
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w firmie prywatnej przy organizacji wydarzeń kulturalnych (np. koncertów).

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie dziennikarskie,
 • doświadczenie w planowaniu i organizacji wydarzeń kulturalnych,
 • umiejętność przygotowywania umów z wykonawcami,
 • umiejętność przygotowywania tekstów informacyjnych,
 • umiejętność przygotowywania działań promocyjnych (np. strategii kampanii społecznych),
 • doświadczenie w dziennikarstwie radiowym (np. doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów),
 • umiejętność obsługi komputera,
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, własna inicjatywa,
 • punktualność, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie i organizacja wydarzeń kulturalnych,
 • opracowanie oraz realizacja akcji społeczno-edukacyjnych,
 • współpraca z partnerami, z którymi  NCK realizuje projekty kulturalne,
 • redakcja komunikatów na stronę internetową NCK,
 • przygotowywanie opinii merytorycznych na temat projektów kulturalnych,
 • przygotowywanie korespondencji w ramach zakresu pracy Działu,
 • opracowywanie materiałów tematycznych dotyczących zakresu pracy Działu.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectwa pracy,
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych,
 •   inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922).

Narodowe Centrum Kultury oferuje zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK lub pocztą elektroniczną (achmurzynska@nck.pl) w terminie
do dnia 31.03.2017 r.

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Koperta powinna zawierać opis:
Rekrutacja 08/03/2017

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (
Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą
z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593
z późniejszymi zmianami)”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Rzecznik Prasowy Narodowego Centrum Kultury

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku rzecznika prasowego lub podobnym, bądź w pracy związanej z public relations lub dziennikarstwem,
 • znajomość przepisów prawa prasowego.

Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • tworzenie strategii wizerunkowej Narodowego Centrum Kultury (określanie grup odbiorców, metod dotarcia, strategicznych partnerstw, komunikacji wewnętrznej),
 • stała współpraca z Dyrekcją i poszczególnymi Kierownikami Działów/Zespołów NCK przy wdrażaniu strategii,
 • aktywne kreowanie wizerunku NCK poprzez kontakty zewnętrzne, w tym:
  - redagowanie not i komunikatów przekazywanych mediom, inicjowanie kontaktów oraz odpowiadanie na zapotrzebowanie zgłaszane przez dziennikarzy,
  - organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych, briefingów i innych spotkań z  mediami,
  - udzielanie wywiadów i wypowiedzi dla mediów, odpowiedzi na zapytania i ataki medialne oraz polemiki z przedstawicielami organizacji zewnętrznych w stosunku do NCK,
  - bieżący monitoring mediów,
  - współredagowanie serwisu internetowego NCK (www.nck.pl), w zakresie zawartości merytorycznej oraz treści, a także nadzór nad serwisami internetowymi prowadzonymi przez działy merytoryczne NCK,
  - opracowanie tekstów ideowych, a także tekstów do materiałów informacyjnych i promocyjnych NCK,
 • współpraca z partnerami NCK w zakresie komunikacji i współtworzenie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • kserokopie świadectw pracy;
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych;
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

Narodowe Centrum Kultury oferuje zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK lub pocztą elektroniczną (achmurzynska@nck.pl) w terminie do dnia 29.03.2017 r.

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

Narodowe Centrum Kultury
Ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Koperta powinna zawierać opis:
Rekrutacja 07/03/2016

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (
Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą
z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593
z późniejszymi zmianami)”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Redaktor w Dziale Wydawnictw Narodowego Centrum Kultury

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane polonistyczne lub kulturoznawcze,
 • minimum dwa lata pracy na podobnym stanowisku,
 • samodzielne prowadzenie projektów wydawniczych,
 • doskonała znajomość zasad poprawności językowej i umiejętność wprowadzania ich do tekstu,
 • umiejętność redakcji i korekty tekstu,
 • doświadczenie w zawieraniu umów wydawniczych,
 • standard pracy z respektowaniem procesów i procedur wydawniczych,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu pozyskiwania praw autorskich do tekstów i materiałów ikonograficznych, również w środowisku międzynarodowym,
 • znajomość języka angielskiego,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i bezkonfliktowość.

Wymagania dodatkowe:

 • łatwość pisania tekstów,
 • znajomość zasad prawa autorskiego,
 • znajomość podstawowych zasad redakcji technicznej,
 • umiejętność w pozyskiwaniu informacji źródłowych i archiwalnych,
 • praca z respektowaniem terminów i harmonogramów wydawniczych,
 • praca w sektorze publicznym,  znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • doświadczenie w promocji projektów wydawniczych,
 • ukończony kurs redakcji merytorycznej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prace redakcyjne, ocena tekstu, redakcja i korekta tekstu,
 • prowadzenie projektów wydawniczych zgodnie z procedurami,
 • promocja wydawnictw, w tym tworzenie tekstów promocyjnych,
 • udział w targach książki i spotkaniach promocyjnych,
 • pozyskiwanie praw autorskich,
 • współpraca z partnerami,
 • prowadzenie i katalogowanie dokumentacji wydawniczej,
 • przygotowywanie umów.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectwa pracy,
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK lub pocztą elektroniczną (achmurzynska@nck.pl) w terminie do dnia 22 marca 2017 r.

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

Narodowe Centrum Kultury
Ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Koperta powinna zawierać opis:
Rekrutacja 05/03/2017

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych
i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Asystent/ka Dyrektora w Narodowym Centrum Kultury

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe administracyjne, humanistyczne lub społeczne,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • nienaganne posługiwanie się polszczyzną w mowie i piśmie.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • mile widziana znajomość drugiego języka np. niemiecki, francuski, hiszpański,
 • znajomość pakietu programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint),
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność i punktualność,
 • umiejętność pracy w zespole i bezkonfliktowość.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizacja i obsługa spotkań służbowych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na korespondencję skierowaną do dyrektora,
 • redagowanie oficjalnych pism związanych z codzienną pracą dyrektora,
 • protokołowanie oficjalnych spotkań,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora lub Kierownika Działu.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectwa pracy,
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Narodowe Centrum Kultury oferuje zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK lub pocztą elektroniczną (achmurzynska@nck.pl) w terminie do dnia 28.03.2017 r.

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

Narodowe Centrum Kultury
Ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
Koperta powinna zawierać opis:
Rekrutacja 06/03/2017
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Radca Prawny w wymiarze ½ etatu

w Dziale Prawnym Narodowego Centrum Kultury

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • wpis na listę radców prawnych,
 • minimum 5 lat doświadczenia zawodowego przy świadczeniu pomocy prawnej w administracji publicznej,
 • biegła znajomość prawa i procedury cywilnej,
 • praktyczna znajomość ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, ustawy prawo zamówień publicznych oraz procedury administracyjnej.

Wymagania dodatkowe:

 • rzetelność, zorientowanie na osiąganie celów, kreatywność, umiejętność współpracy oraz pracy pod presją czasu,
 • znajomość języka angielskiego.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie obsługi prawnej we wszystkich sprawach związanych z działalnością Narodowego Centrum Kultury jako państwowej instytucji kultury, w szczególności w zakresie zamówień publicznych,
 • przygotowywanie projektów pism procesowych,
 • udzielanie porad prawnych,
 • reprezentowanie instytucji w postępowaniach przed sądami i organami administracyjnymi,
 • uczestnictwo w negocjacjach,
 • udział w przygotowywaniu projektów umów o dużym stopniu skomplikowania zawieranych przez Narodowe Centrum Kultury,
 • współpraca z komórkami merytorycznymi przygotowującymi wstępne projekty umów.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kopia zaświadczenia potwierdzająca wpis na listę radców prawnych,
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 922).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK lub pocztą elektroniczną (mchlopik@nck.pl) w terminie do dnia 25 marca 2017 roku.

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
Koperta powinna zawierać opis:
Rekrutacja 04/03/2017
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

***

Szukasz pracy w kulturze?

Zachęcamy do odwiedzenia portalu www.pracujwkulturze.nck.pl.