Praca w NCK

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

w Narodowym Centrum Kultury:

 

I. Specjalista ds. PR i Promocji

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, kierunki: polonistyka, dziennikarstwo, marketing, socjologia, psychologia społeczna,
 • udokumentowane min. dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze PR/promocji/komunikacji/marketingu lub na podobnym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność w doborze nowoczesnych narzędzi i tworzenie prezentacji multimedialnych, dostosowywanie przekazu do odbiorcy,
 • doświadczenie związane z pracą w instytucji kultury bądź organizacji NGO o profilu kulturalno-społeczno-artystycznym,
 • znajomość ustawy PZP,
 • znajomość poprawnej polszczyzny, sprawne posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro),
 • doświadczenie związane z redakcją tekstów lub copywritingiem reklamowym,
 • doświadczenie związane z edycją treści na stronach internetowych (CMS),
 • bardzo dobra znajomość mediów społecznościowych, w tym planowanie i realizacja kampanii płatnych,
 • bardzo dobra znajomość lokalnych i ogólnopolskich mediów,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu patronatów medialnych,
 • dobra znajomość MS Office,
 • systematyczność, dokładność, terminowość,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy nad kilkoma projektami w tym samym czasie,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowywanie i tworzenie strategii marketingowych i wizerunkowych,
 • kreacja kampanii reklamowych i nadzór nad budżetem,
 • planowanie i realizacja działań PR zgodnie ze strategią Instytucji,
 • kontakt i utrzymywanie dobrych relacji z mediami (tworzenie i wysyłanie informacji prasowych, materiałów graficznych, zapraszanie na wydarzenia, udzielanie informacji na temat działalności NCK),
 • samodzielne, kompleksowe planowanie i realizacja kampanii promocyjnych,
 • nadzór nad terminowością i harmonogramem działań promocyjnych oraz PR,
 • zarządzanie kanałami NCK w mediach społecznościowych,
 • zarządzanie treściami na stronie internetowej NCK,
 • redagowanie tekstów, copywriting,
 • przygotowywanie i zamawianie materiałów promocyjnych,
 • współpraca z innymi działami w firmie w ramach wspólnych działań promocyjnych,
 • wsparcie rzecznika prasowego w bieżącej pracy PR-owej.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectwa pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach.
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Narodowe Centrum Kultury oferuje:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • pracę w przyjaznej atmosferze,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK (liczy się data wpływu) lub pocztą elektroniczną na adres: achmurzynska@nck.pl w terminie do dnia 17 września 2017 r.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

Narodowe Centrum Kultury
Ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
Koperta powinna zawierać opis:
Rekrutacja 15/09/2017
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

II. Specjalista ds. Marketingu

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, kierunki: marketing, zarządzanie, ekonomia lub pokrewne,
 • 2-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w realizacji projektów z zakresu marketingu internetowego, sprzedaży on-line, prowadzeniu projektów z obszaru komunikacji on-line oraz stron internetowych.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • doświadczenie związane z pracą w instytucji kultury bądź organizacji NGO o profilu kulturalno-społeczno-artystycznym,
 • znajomość ustawy PZP,
 • dobra znajomość MS Office,
 • umiejętność redagowania tekstów ,
 • znajomość nowoczesnych technik i narzędzi marketingowych,
 • doświadczenie w planowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów marketingowych,
 • umiejętność analizowania działań marketingowych,
 • systematyczność, dokładność, terminowość,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy nad kilkoma projektami w tym samym czasie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • odpowiedzialność za proces komunikacji marketingowej (zawartość: strona WWW, social media, portale branżowe, partnerzy),
 • współtworzenie materiałów graficznych,
 • bieżący monitoring rynku ,
 • udział w organizacji eventów regionalnych i centralnych,
 • bieżąca współpraca operacyjna z partnerami,
 • tworzenie i współtworzenie bazy wiedzy oraz analiz dot. działań marketingowych,
 • udział w bieżących projektach prowadzonych przez dział Komunikacji i Promocji.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectwa pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach.
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Narodowe Centrum Kultury oferuje:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • pracę w przyjaznej atmosferze,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK (liczy się data wpływu) lub pocztą elektronicznąna adres: achmurzynska@nck.pl w terminie do dnia 17 września 2017 r.

Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

 

Narodowe Centrum Kultury
Ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
Koperta powinna zawierać opis:
Rekrutacja 14/09/2017

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

III. Ogłoszenie o naborze na umowę zlecenie

na obsługę projektów dotacyjnych

 

Narodowe Centrum Kultury, państwowa instytucja kultury, z siedzibą w Warszawie, poszukuje osoby do współpracy
przy rozliczaniu projektów dotacyjnych

 

Adres instytucji oraz miejsce świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia:

Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa lub inne miejsce ustalone w porozumieniu ze Zleceniodawcą.

Czas trwania umowy:

Planowane jest zawarcie umowy na okres: 1 październik – 31 grudzień 2017 r., z możliwością przedłużenia w 2018 r.

Wymiar zlecenia:

Przewidywany wymiar godzinowy zlecenia to 160 godzin w miesiącu. Czas przeznaczony przez Zleceniobiorcę na wykonywanie przedmiotu umowy będzie kształtowany przez niego samodzielnie w taki sposób, aby przedmiot umowy mógł być wykonany prawidłowo i efektywnie. O wszelkich przerwach w świadczeniu usług Zleceniobiorca obowiązany jest uprzednio powiadomić Zleceniodawcę i uzyskać jego akceptację.

Przedmiot i zakres zlecenia:

 • Obsługa i rozliczanie Programów dotacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadanie obejmuje: kontakt mailowy i telefoniczny z beneficjentami związany z bieżącą obsługą Programu, weryfikację finansową i końcowe rozliczenie raportów oraz inne prace księgowe.

Wymagania:

 • Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe (tytuł magistra),
  • doświadczenie w pracy w instytucji kultury (ew. w administracji publicznej) – min. 2 lata,
  • doświadczenie w pracy z obsługą – od strony instytucji zarządzającej –programów dotacyjnych, udzielanych ze środków publicznych krajowych (np. w ramach zadań realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  • znajomość ustaw o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych i o rachunkowości,
  • orientacja w działaniach Narodowego Centrum Kultury, w tym znajomość programów dotacyjnych MKiDN/NCK,
  • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Wymagania dodatkowe:
  • biegła umiejętność obsługi komputera,
  • dobra organizacja pracy,
  • samodzielność, własna inicjatywa,
  • punktualność, dyspozycyjność.

Zleceniodawca przewiduje możliwość zawarcia umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w przedmiocie zgodnym z opisem zlecenia w pkt 4.

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • curriculum vitae oraz list motywacyjny,
 • oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres mailowy: achmurzynska@nck.pl w terminie do dnia 27.09.2017 r.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

***

Szukasz pracy w kulturze?

Zajrzyj na portal www.pracujwkulturze.nck.pl.