Praca w NCK

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

w Narodowym Centrum Kultury

Specjalista ds. finansowo-księgowych

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (finanse, ekonomia, rachunkowość),
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 • znajomość przepisów księgowych, zasad rachunkowości oraz zagadnień podatkowych,
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
   

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana znajomość programu SYMFONIA ,
 • mile widziana znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość pakietu programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint),
 • umiejętność pracy pod presją czasu, samodzielność w działaniu,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki, dokładność i staranność, sumienność,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność planowania czasu pracy,
 • komunikatywność, otwartość, umiejętność pracy zespołowej.
   

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • ewidencja, wycena środków trwałych i WNiP oraz naliczanie i księgowanie amortyzacji,
 • dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych, wyciągów bankowych,
 • ustalanie wartości księgowej produktów, prowadzenie gospodarki materiałowej,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie rozliczeń międzyokresowych kosztów,
 • wystawianie zaświadczeń RP-7.
   

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectwa pracy,
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
 • i umiejętnościach.
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

   

Narodowe Centrum Kultury oferuje stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK lub pocztą elektroniczną (achmurzynska@nck.pl) w terminie do dnia 13.08.2017 r.

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Koperta powinna zawierać opis:

Rekrutacja 12/07/2017

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych
i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

w Narodowym Centrum Kultury

Redaktor w Dziale Wydawnictw Narodowego Centrum Kultury

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane polonistyczne lub kulturoznawcze,
 • minimum trzy lata pracy na podobnym stanowisku,
 • samodzielne prowadzenie projektów wydawniczych,
 • doskonała znajomość zasad poprawności językowej i umiejętność wprowadzania ich do tekstu,
 • umiejętność redakcji i korekty tekstu,
 • doświadczenie w zawieraniu umów wydawniczych,
 • standard pracy z respektowaniem procesów i procedur wydawniczych,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu pozyskiwania praw autorskich do tekstów i materiałów ikonograficznych, również w środowisku międzynarodowym,
 • znajomość języka angielskiego,
 • dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i bezkonfliktowość.


​Wymagania dodatkowe:

 • łatwość pisania tekstów,
 • znajomość zasad prawa autorskiego,
 • znajomość podstawowych zasad redakcji technicznej,
 • umiejętność w pozyskiwaniu informacji źródłowych i archiwalnych,
 • praca z respektowaniem procedur, terminów i harmonogramów wydawniczych,
 • praca w sektorze publicznym, znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • doświadczenie w promocji projektów wydawniczych,
 • ukończony kurs redakcji merytorycznej.
   

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prace redakcyjne, ocena tekstu, redakcja i korekta tekstu,
 • prowadzenie projektów wydawniczych zgodnie z procedurami,
 • promocja wydawnictw, w tym tworzenie tekstów promocyjnych,
 • udział w targach książki i spotkaniach promocyjnych,
 • pozyskiwanie praw autorskich,
 • współpraca z partnerami,
 • prowadzenie i katalogowanie dokumentacji wydawniczej,
 • przygotowywanie umów i dokumentacji.
   

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectwa pracy,
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK lub pocztą elektroniczną (achmurzynska@nck.pl) w terminie
do dnia 10 sierpnia 2017 r.

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa

Koperta powinna zawierać opis:
Rekrutacja 13/08/2017


Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (
Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą z 22.03.1999
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

 

Ogłoszenie o naborze na umowę zlecenie

na obsługę projektów dotacyjnych

 

Narodowe Centrum Kultury, państwowa instytucja kultury, z siedzibą w Warszawie, poszukuje osoby do współpracy przy obsłudze projektów dotacyjnych


Adres instytucji oraz miejsce świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia:

Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa lub inne miejsce ustalone w porozumieniu ze Zleceniodawcą.


Czas trwania umowy:

Planowane jest zawarcie umowy na okres 1 września – 31 grudnia 2017 roku, z możliwością przedłużenia.


Wymiar zlecenia:

Przewidywany wymiar godzinowy zlecenia to 160 godzin w miesiącu. Czas przeznaczony przez Zleceniobiorcę na wykonywanie przedmiotu umowy będzie kształtowany przez niego samodzielnie w taki sposób, aby przedmiot umowy mógł być wykonany prawidłowo i efektywnie. O wszelkich przerwach w świadczeniu usług Zleceniobiorca obowiązany jest uprzednio powiadomić Zleceniodawcę i uzyskać jego akceptację.


Przedmiot i zakres zlecenia:

Obsługa Programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje.

Zadanie obejmuje: udzielanie informacji nt. programu podczas naboru, ocenę formalną wniosków, kontakt mailowy i telefoniczny z beneficjentami związany z bieżącą obsługą Programu, weryfikacja dokumentów przed przygotowaniem umów, przygotowywanie projektów umów i aneksów, weryfikacja merytoryczna i finansowa raportów końcowych oraz inne prace administracyjne.


Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (tytuł magistra),
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury (ew. w administracji publicznej) – min. 2 lata,
 • doświadczenie w pracy z obsługą – od strony instytucji zarządzającej –programów dotacyjnych, udzielanych ze środków publicznych krajowych (np. w ramach zadań realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
 • znajomość ustaw o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych i o rachunkowości,
 • orientacja w działaniach Narodowego Centrum Kultury, w tym znajomość programów dotacyjnych MKiDN/NCK,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
   

Wymagania dodatkowe:

 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość aktualnych trendów i nurtów w kulturze,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielność, własna inicjatywa,
 • punktualność, dyspozycyjność.

Zleceniodawca przewiduje możliwość zawarcia umowy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w przedmiocie zgodnym z opisem zlecenia w pkt 4.

 

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • curriculum vitae oraz list motywacyjny,
 • oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres mailowy: achmurzynska@nck.pl w terminie do dnia 16.08.2017 r.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

***

Szukasz pracy w kulturze?

Zachęcamy do odwiedzenia portalu www.pracujwkulturze.nck.pl.