Praca w NCK

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

w Narodowym Centrum Kultury

 

ASYSTENT/KA DYREKTORA

Narodowego Centrum Kultury

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe administracyjne, humanistyczne lub społeczne,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (np. asystent/ka dyrektora, asystent/ka zarządu, asystent/ka prezesa),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • nienaganne posługiwanie się polszczyzną w mowie i piśmie.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • mile widziana znajomość drugiego języka np. niemiecki, francuski, hiszpański,
 • znajomość pakietu programów biurowych (Word, Excel, PowerPoint),
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • dyspozycyjność i punktualność,
 • umiejętność pracy w zespole i bezkonfliktowość.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizacja i obsługa spotkań służbowych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na korespondencję skierowaną do dyrektora,
 • redagowanie oficjalnych pism związanych z codzienną pracą dyrektora,
 • protokołowanie oficjalnych spotkań,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora lub Kierownika Działu.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopie świadectwa pracy,
 • kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających uzyskane wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonego zawodu, o których mowa w przepisach szczególnych,
 • inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).

Narodowe Centrum Kultury oferuje zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury, pocztą na adres NCK lub pocztą elektroniczną (achmurzynska@nck.pl) w terminie do dnia 26.04.2017 r.

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne składane osobiście w siedzibie Narodowego Centrum Kultury oraz wysyłane pocztą powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie oraz zaadresowane na:

Narodowe Centrum Kultury
Ul. Płocka 13
01-231 Warszawa
 
Koperta powinna zawierać opis: Rekrutacja 09/04/2017
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji jest Narodowe Centrum Kultury, z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. 2016, poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

***

Szukasz pracy w kulturze?

Zachęcamy do odwiedzenia portalu www.pracujwkulturze.nck.pl.