Bilans kompetencji sektora filmowego

RAPORT: BILANS KOMPETENCJI SEKTORA FILMOWEGO - MIĘDZY POTRZEBAMI BRANŻY A MOŻLIWOŚCIAMI EDUKACJI

30 sierpnia 2017

Tytuł: Bilans kompetencji sektora filmowego – między potrzebami branży a możliwościami edukacji

Autor: ECORYS Polska na zamówienie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Rok wydania: 2017

Opis: Wykonany na zamówienie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Bilans kompetencji sektora filmowego – między potrzebami branży a możliwościami edukacji” uwzględnia perspektywę rynku pracy, jak i środowisk akademickich oraz instytucji kształcenia.

Celem przeprowadzonych przez ECORYS Polska badań było ustalenie, jakie jest zapotrzebowanie sektora filmowego branży audiowizualnej na określone kwalifikacje i kompetencje (popyt) oraz czy efekty kształcenia oferowane przez uczelnie i instytucje wyższe są dopasowane do tych potrzeb (podaż).

Badaniem objęto 50 zawodów/specjalności sektora filmowego branży audiowizualnej. Zrealizowanie badania wymagało przyjęcia wielowymiarowego podejścia badawczego, które uwzględniałoby perspektywę strony popytowej i perspektywę strony podażowej. Etapowe przeprowadzenie badania pozwoliło na efektywne wykorzystanie przyjętych technik badawczych:

- dominujących w badaniu technik jakościowych (analiza danych zastanych i wywiady poglądowe),

- technik ilościowych (CAWI i CATI),

- metod heurystycznych (konsultacje branżowe z  ekspertami poszczególnych Kół Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz panel ekspercki).

W badaniu jakościowym wzięło udział 110 osób. Łącznie przeprowadzono 7 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), 6 wywiadów pogłębionych w małej grupie (AFG), z czego 5 w diadzie/triadzie oraz 51 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI). We wspomaganej komputerowo ankiecie internetowej wzięło udział 378 aktywnie działających przedstawicieli branży.

Raport zawiera siedem rozdziałów:

  • rozdział 1.: „Krótka charakterystyka przyjętej metodologii badania”

W rozdziale znajdziemy m.in. listę kluczowych z punktu widzenia badania pojęć, założeń przyjętych na potrzeby realizacji badania, zestawienie wszystkich objętych badaniem specjalności, wykaz celów badania, opis sposobu jego realizacji oraz osiągnięte wielkości prób badawczych.

  • rozdział 2: „Kompetencje i kwalifikacje istotne w wybranych zawodach sektora filmowego”

W tej części raportu opisano 50, opracowanych na podstawie wyników badań i ocenionych ze względu na przyjęte na potrzeby badania kryteria (wymagalność, ważność, trudność pozyskania, stopień, w jakim badane programy kształcenia są skoncentrowane na  nabywaniu określonych umiejętności), profili kompetencji i kwalifikacji dla badanych zawodów.

  • rozdział 3., który stanowi podsumowanie rozdziału 2.
  • rozdział 4.: „Możliwości kształcenia w Polsce w zawodach/specjalnościach objętych badaniem”, w którym zamieszczono 16 map ilustrujących owe możliwości
  • rozdział 5.: „Prognozowana liczba absolwentów w badanych zawodach”
  • rozdział 6.: „Możliwości rozwoju kompetencji i kwalifikacji pracowników sektora audiowizualnego – fundusze, granty, programy”, w którym opisano, jakie są możliwości i źródła finansowania projektów istotnych z punkty widzenia doskonalenia kompetencji i kwalifikacji oraz dokonano przeglądu wybranych programów finansowania pracy przedstawicieli sektora filmowego
  • rozdział 7: „Główne wnioski z badania i rekomendacje”

Przedstawione w rozdziale wnioski zestawiono z rekomendacjami oraz możliwymi sposobami ich wdrożenia.

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: PISF, sektor filmowy, sektor audiowizualny, zatrudnienie w sektorze kulturalnym, kompetencje, edukacja

Pobierz