okno

Raport: Animatorzy. Raport z działań (listopad 2016 – luty 2017)

6 lipca 2017

Tytuł: Animatorzy. Raport z działań (listopad 2016 – luty 2017)

Autor: Miasto Stołeczne Warszawa

Rok wydania raportu: 2017

Finansowanie: Miasto Stołeczne Warszawa

Opis: W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku (ZPR) animatorzy działań integrujących współpracują z miastem przy realizacji celu szczegółowego programu 2.1: „Kreowanie i koordynacja działań pobudzających aktywność kulturalną i społeczną mieszkańców”. Raport został opracowany na podstawie comiesięcznych sprawozdań podsumowujących działania animatorów za okres 2 listopada 2016 roku – 28 lutego 2017 roku, podejmowane wśród 2706 mieszkańców obszaru objętego programem. Praca animatorów rewitalizacji umożliwia lepsze planowanie i powiązanie działań prowadzonych w ramach ZPR. Jako rezultat długofalowy pracy animatorów założono zwiększenie aktywności kulturalno-społecznej mieszkańców, co w dalszej perspektywie przełoży się na poprawę jakości życia i wizerunku obszaru rewitalizacji. W raporcie przedstawiono problemy zidentyfikowane przez animatorów na całym obszarze ZPR, tj.:

  • nieskuteczność kampanii informacyjnych i promocyjnych – wiedza mieszkańców o rewitalizacji i planowanych działaniach jest niewielka; 
  • brak rozwiązania problemów bytowych i społecznych, co znacznie ogranicza zainteresowanie kulturą. 

Dokument zawiera również szczegółowe problemy i potrzeby zidentyfikowane przez animatorów, z podziałem na poszczególne podobszary ZPR.

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: animator, rewitalizacja, program, społeczność lokalna, Warszawa, 2017

Pobierz