RAPORT: MONEY MATTERS: THE ECONOMIC VALUE OF MUSEUMS

07.07.2017
3 minuty

Tytuł: Money Matters: The Economic Value Of Museums

Autor: NEMO: The Network of European Museum Organisations

Rok wydania raportu: 2016

Money matters
Fot. NCK Money matters

Opis: Publikacja powstała jako zbiór tekstów będących podsumowaniem konferencji zorganizowanej w listopadzie 2016 roku przez Network of European Museum Organisations. Głównym tematem konferencji była wartość ekonomiczna muzeów. Autorzy artykułów prezentowanych w publikacji omawiają sposoby pomiaru wartości muzeów i ich rentowności, uwzględniające takie aspekty, jak: ich wpływ na rozwój turystyki, zdrowie, postawy obywatelskie, spójność społeczną oraz jakość życia społeczeństwa. Przewodnią konstatacją w części tekstów jest to, że ocena wartości muzeów pod kątem kalkulacji ekonomicznych nie jest jedyną drogą pomiaru. Wśród innych wymienia się m.in. możliwość badania poziomu samopoczucia osób odwiedzających muzea, z kolei w opisie metod badania ekonomicznej wartości muzeów – m.in. mierzenie społecznej stopy zwrotu z inwestycji (SROI).

Publikacja przygotowana przez NEMO odnosi się do zależności między przyjętymi modelami organizacyjnymi i strategiami rozwoju muzeów a tym, w jaki sposób mogą one budować swoją wartość. Można w niej szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego, mimo że muzea są ważną częścią turystyki, systemu edukacji, a także polityki społecznej, nie zawsze są one postrzegane jako ważne placówki w podziale środków publicznych.

W artykułach nie omawiano szczegółowo metodologii badań oceny wartości muzeów i jedynie pobieżnie zaprezentowano wybrane dane dotyczące pomiaru wpływu muzeów na otoczenie społeczne. Publikacja ta jest pewnego rodzaju przewodnikiem po sposobach budowania wartości muzeów oraz monitorowania ich oddziaływania z różnych perspektyw i na różnych poziomach – indywidualnym, lokalnym, regionalnym itd. Jest ona także ważnym głosem w debacie o znaczeniu muzeów.

Wśród przykładów muzeów i ich działań omawianych w publikacji można odnaleźć artykuł na temat modelu finansowania Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które jest pierwszą instytucją publiczno-prywatną stworzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, m.st. Warszawę oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Język: angielski 

Zasięg: Europa

Słowa kluczowe: muzeum, ekonomia kultury, finansowanie kultury. pomiar wartości muzeum